หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-063ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดอุปกรณ์ การซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย และ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10608.01 ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

1.อุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เครื่องมือทำความสะอาดได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. วิธีทำความสะอาดถูกกำหนดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.ขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นถูกจัดการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10608.02 ซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการประเมินเพื่อการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่กำหนด
2. อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับซ่อมเปลี่ยนได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการซ่อมบำรุงตามข้อกำหนดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่กำหนด
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการเปลี่ยนตามข้อกำหนดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่กำหนด5.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
6.เอกสารที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามคู่มือการซ่อมบำรุง

10608.03 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

1.วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการจัดเก็บตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สถานที่จัดเก็บได้รับการตรวจสอบความพร้อมอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการทำความสะอาดอุปกรณ์
  2.
ปฏิบัติการซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
  3.
ปฏิบัติการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในการทำความสะอาดอุปกรณ์
  2.
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์
  3.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้า
  4.
ความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการทำความสะอาดอุปกรณ์
การซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การทำความสะอาดอุปกรณ์ จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือทำความสะอาด
ระบุขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาด
และดำเนินการจัดการขยะหรือของเสียได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
การซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือในการขนย้าย เช่น
ล้อเลื่อน น๊อต เป็นต้น จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เช่น
ประแจ ไขควง
พร้อมทั้งจัดทำเอกสารในการซ่อมบำรุง/เปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3.
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
วัสดุอุปกรณ์จะต้องได้รับการจัดเก็บและตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดเก็บสินค้าได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน