หน่วยสมรรถนะ

บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุหีบห่อ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก และดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10708.01 คัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุหีบห่อ

1. สินค้ารับฝากได้รับการวิเคราะห์แบ่งประเภทอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. สินค้ารับฝากถูกคัดแยกอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
3. เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวกับสินค้ารับฝากมีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของสินค้าและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10708.02 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้ารับฝากถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้ารับฝากมีการใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

10708.03 ดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก

1. สินค้าเพื่อการรับฝากได้รับการบรรจุหีบห่อและติดเครื่องหมายเตือนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการขนย้ายตามลักษณะของสินค้า
2. เอกสารและรายงานผลการบรรจุสินค้ารับฝากมีการบันทึกจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการบรรจุสินค้ารับฝาก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุหีบห่อ
   2.
ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก
   3. ปฏิบัติการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
วิธีการคัดแยกสินค้ารับฝาก
  2.
รู้จักเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ
  3.
การบรรจุหีบห่อสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
   1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ประเมินเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
   การบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุหีบห่อ
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก
และการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การคัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุ จะต้องวิเคราะห์ คัดแยก
แบ่งประเภทของสินค้า มีการบันทึกเอกสารตามประเภทของสินค้า เช่น อุปกรณ์สำนักงาน
สินค้าประเภทแตกหักง่าย เป็นต้น
และดำเนินการส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อเพื่อการรับฝาก
จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้า
และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3.
การดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก
จะต้องปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย
ติดเครื่องหมายเตือน เช่น เครื่องหมายระวังแตกหัก เครื่องหมายบอกการตั้งของกล่อง
พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานผลการรับฝากสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน