หน่วยสมรรถนะ

รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การดำเนินการในกรณีสิ่งของด่วน มีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร การจัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่นำสิ่งของด่วนภายในประเทศมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า และการใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10508.01 รับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.เอกสารใบกำกับการจัดส่ง และใบควบคุมสิ่งของถูกนำส่งให้กับผู้รับสิ่งของปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.สิ่งของที่อยู่บนยานพาหนะถูกลำเลียงและจัดวางกองยังตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.สภาพของสิ่งของได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามตามเอกสารที่กำหนด
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับสิ่งของปลายทางได้ลงนามรับสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10508.02 ดำเนินการในกรณีสิ่งของ มีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร

1.สภาพของสิ่งของที่เสียหาย และจำนวนของสิ่งของที่ไม่ตรงกับใบรายการส่งสิ่งของจะถูกจดบันทึกลงในใบเอกสารรับมอบสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายการสภาพของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของสิ่งของที่ไม่ถูกต้อง ได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพของสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย และจำนวนของสิ่งของที่ไม่ถูกต้องจะถูกรายงานให้หัวหน้างานทราบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. สภาพและจำนวนของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบจะถูกสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5. จำนวนของสิ่งของที่ไม่ถูกต้อง ถูกต้องจะถูกสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6.สภาพและจำนวนของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบได้รับการแก้ไขและ/หรือเคลมสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10508.03 จัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่นำสิ่งของด่วนภายในประเทศมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า

1.สภาพของสิ่งของ ความแข็งแรง ความเรียบร้อยของหีบห่อ และจำนวนของสิ่งของที่นำมาส่งให้กับศูนย์กระจายสิ่งของได้ถูกจัดทำเป็นรายงานการรับสิ่งของได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายงานการรับสิ่งของปลายทางได้ถูกจัดส่งกลับไปยังต้นทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10508.04 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีการตรวจรับสิ่งของได้ถูกเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีการตรวจรับสิ่งของได้ถูกประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ
  2.
ปฏิบัติการลำเลียงสิ่งของหรือสินค้าลงจากยานพาหนะ
  3.
ปฏิบัติการจัดวางเรียงกองสิ่งของยังตำแหน่งที่กำหนด
  4.
ปฏิบัติการตรวจสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของหีบห่อสินค้า
  5.
ปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของสินค้า
  6.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงและจัดวางกองสิ่งของ
  3.
การตรวจสอบความเรียบร้อยหีบห่อของสิ่งของ
  4.
ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกและการจัดทำรายงานการรับสิ่งของ
  5.
การวิเคราะห์สาเหตุของจำนวนสิ่งของที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ
  6.
การแก้ไข/เคลมสิ่งของในกรณีที่สิ่งของได้รับความเสียหายหรือมาไม่ครบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับส่งมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับรับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาจัดส่ง
เช่น การตรวจสอบสภาพสิ่งของ รอยฉีก ความแข็งแรงของหีบห่อ เป็นต้น
ดำเนินการกรณีที่สิ่งของมีสภาพ หรือจำนวนที่มาส่งไม่ตรงกับเอกสารที่กำหนด เช่น
การเคลมสินค้ากรณีได้รับความเสียหาย เป็นต้น การจัดทำรายงานการการรับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง
และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจรับวัสดุ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง จะต้องตรวจสอบเอกสารรายการนำส่งสิ่งของ ลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ จัดเรียงกองสิ่งของในตำแหน่งที่กำหนด
พร้อมทั้งตรวจนับจำนวนสิ่งของที่นำส่ง เช่น วิธีการลำเลียงสิ่งของ
วิธีการจัดวางกอง กับใบเอกสารควบคุมสิ่งของที่มากับรถ เป็นต้น
  2.
การดำเนินการกรณีที่สิ่งของด่วนมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสารรายการจัดส่ง
จะต้องจัดทำบันทึกสภาพความเสียหายและจำนวนของสิ่งของที่ไม่ตรงกับรายการในเอกสารที่กำหนดลงในใบรับมอบสินค้า
พร้อมทั้งจัดทำรายงานสภาพความเสียหายกับจำนวนของสิ่งของที่ไม่ตรงกับรายการเอกสารใบรายการควบคุมสินค้า
ต้องรายงานให้หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสิ่งของที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ
พร้อมสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งแก้ไขหรือเคลมสินค้ากรณีที่สิ่งของเสียหายจากการจัดส่งสิ่งของ
  3.
การจัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะ จะต้องจัดทำรายงานสภาพความเรียบร้อย ความแข็งแรงของหีบห่อสิ่งของ และจะต้องส่งรายงานที่จัดทำกลับไปยังต้นทาง
เช่น การจัดทำรายงานจำนวนของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของสิ่งของที่มีจำนวนไม่ครบ
เป็นต้น
  4.
เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์
เทคโนโลยี ในการตรวจรับสิ่งของเข้าระบบ
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจรับสิ่งของเข้ามาใช้ เช่น การสแกนรับสินค้า, การยิงบาร์โค้ด เป็นต้น
  5.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  6.
ถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
ตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน