หน่วยสมรรถนะ

ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรายการขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การขนย้ายและจัดเรียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ การจัดการเอกสารการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายการสิ่งของด่วนในการลำเลียงขึ้นยานพาหนะ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10506.01 ตรวจสอบรายการขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.รายการจัดส่งสิ่งของและสิ่งของถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องตามที่เอกสารกำหนด
2.ความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของการบรรจุหีบห่อได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10506.02 ขนย้ายและจัดเรียงสิ่งของด่วนภายในประเทศ ขึ้นยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.สิ่งของที่จะจัดส่งถูกขนย้ายขึ้นยานพาหนะอย่างถูกต้องถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.สิ่งของถูกจัดเรียงบนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ความแข็งแรง รอยฉีกขาดและสภาพความเรียบร้อยของการบรรจุหีบห่อของสิ่งของได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10506.03 จัดการเอกสารการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.รายการเอกสารจัดส่งสิ่งของได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายการเอกสารจัดส่งสิ่งของที่ได้จัดทำขึ้นถูกตรวจสอบกับรายการจัดส่งสิ่งของได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10506.04 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายการสิ่งของด่วนในการลำเลียงขึ้นยานพาหนะ

1. เทคโนโลยีการตรวจสอบรายการสิ่งของถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เทคโนโลยีการตรวจสอบรายการสิ่งของถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตรวจนับจำนวนสินค้าหรือสิ่งของเทียบกับใบรายการจัดส่งสินค้า
  2.
ปฏิบัติการลำเลียงสินค้าหรือสิ่งของขึ้นจัดวางเรียงบนยานพาหนะ
  3.
ปฏิบัติการตรวจสอบความแข็งแรง และสภาพความเรียบร้อยของหีบห่อ
  4.
ปฏิบัติการจัดทำเอกสารใบรายการควบคุมสินค้า
  5.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจนับสิ่งของ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการหีบห่อสินค้า และการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ และหีบห่อของสินค้า
  3.
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการลำเลียงสินค้า
  4.
ความรู้เกี่ยวกับการเอกสารใบรายการควบคุมสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  5.
การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการตรวจนับสินค้า เช่น บาร์โค๊ดสแกนเนอร์, handheld ฯลฯ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับ
การตรวจสอบรายการขนส่งสิ่งของด่วน ขนย้ายและจัดเรียงสิ่งของด่วน จัดการเอกสารการจัดส่งสิ่งของด่วนและใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายการสิ่งของด่วนในการลำเลียงขึ้นยานพาหนะ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การตรวจสอบรายการขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องตรวจสอบรายการจัดส่งสิ่งของ
ตรวจสอบความแข็งแรง รอยฉีกขาด และความเรียบร้อยของการบรรจุหีบห่อ
  2.
การขนย้ายและจัดเรียงสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ขึ้นยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จะต้องลำเลียงสิ่งของขึ้นจัดวางเรียงบนยานพาหนะ พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรง
รอยฉีกขาด และสภาพความเรียบร้อยของการหีบห่อของสิ่งของ
  3.
การจัดการเอกสารการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จะต้องจัดทำรายการเอกสารจัดส่งสิ่งของพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารจัดส่งสิ่งของกับเอกสารใบรายการจัดส่งสิ่งของ
  4.
การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายการสิ่งของด่วนในการลำเลียงขึ้นยานพาหนะ
จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในการลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
เช่น การใช้ handheld
ในการตรวจนับสินค้า ฯลฯ
  5.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน