หน่วยสมรรถนะ

รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ การดำเนินการในกรณีพัสดุด่วน มีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร การจัดทำรายงานการรับพัสดุด่วน จากยานพาหนะที่นำพัสดุด่วนภายในประเทศมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า และการใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10408.01 รับมอบพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.เอกสารใบกำกับการจัดส่ง และใบควบคุมพัสดุ ถูกนำส่งให้กับผู้รับพัสดุปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงพัสดุลงจากยานพาหนะได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.พัสดุที่อยู่บนยานพาหนะถูกลำเลียงและจัดวางกองไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. จำนวนของหีบห่อพัสดุ สภาพความเสียหายของพัสดุ สภาพการหีบห่อความแข็งแรงและรอยฉีกขาดของการหีบห่อได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
5.การส่งมอบพัสดุได้มีการลงนามรับพัสดุโดยผู้ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10408.02 ดำเนินการพัสดุด่วนที่ไม่เป็นไปตามเอกสารรายการส่งพัสดุ

1.สภาพของพัสดุที่เสียหายและจำนวนของพัสดุที่ไม่ตรงกับใบรายการส่งพัสดุจะถูกจดบันทึกลงในใบเอกสารรับมอบพัสดุอย่างถูกต้องขั้นตอนที่กำหนด
2. รายการสภาพของพัสดุที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของพัสดุที่ไม่ถูกต้อง ได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพของพัสดุที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของพัสดุที่ไม่ถูกต้องถูกรายงานให้หัวหน้างานทราบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.สภาพและจำนวนของพัสดุที่ได้รับความเสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบถูกสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5. จำนวนของพัสดุที่ไม่ถูกต้องถูกสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6.สภาพและจำนวนของพัสดุที่ได้รับความเสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบได้รับการดำเนินการและการแก้ไขอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10408.03 จัดทำรายงานการรับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

1. สภาพของพัสดุความแข็งแรง ความเรียบร้อยของหีบห่อและจำนวนของพัสดุที่นำมาส่งให้กับศูนย์กระจายพัสดุได้ถูกจัดทำเป็นรายงานการรับพัสดุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายงานการรับพัสดุปลายทางได้ถูกจัดส่งกลับไปยังต้นทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10408.04 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีการตรวจรับพัสดุได้ถูกเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เทคโนโลยีการตรวจรับพัสดุได้ถูกประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงพัสดุลงจากยานพาหนะ
  2.
ปฏิบัติการลำเลียงพัสดุหรือสินค้าลงจากยานพาหนะ
  3.
ปฏิบัติการจัดวางเรียงกองพัสดุยังตำแหน่งที่กำหนด
  4.
ปฏิบัติการตรวจสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของหีบห่อสินค้า
  5.
ปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของสินค้า
  6.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงพัสดุลงจากยานพาหนะ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงและจัดวางกองพัสดุ
  3.
การตรวจสอบความเรียบร้อยหีบห่อของพัสดุ
  4.
ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกและการจัดทำรายงานการรับพัสดุ
  5.
การวิเคราะห์สาเหตุของจำนวนพัสดุที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ
  6.
การแก้ไข/เคลมพัสดุในกรณีที่พัสดุได้รับความเสียหายหรือมาไม่ครบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับส่งมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับรับมอบพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาจัดส่ง
เช่นการตรวจสอบสภาพพัสดุ รอยฉีก ความแข็งแรงของหีบห่อ เป็นต้น
ดำเนินการกรณีที่พัสดุมีสภาพ หรือจำนวนที่มาส่งไม่ตรงกับเอกสารที่กำหนด เช่น
การเคลมสินค้ากรณีได้รับความเสียหาย เป็นต้น
การจัดทำรายงานการการรับมอบพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง
และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจรับวัสดุ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การรับพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง จะต้องตรวจสอบเอกสารรายการนำส่งสิ่งของ
การลำเลียงพัสดุหรือสินค้าลงจากยานพาหนะ การจัดเรียงกองพัสดุในตำแหน่งที่กำหนด
พร้อมทั้งตรวจนับจำนวนพัสดุที่นำส่ง เช่น
การตรวจนับจำนวนของพัสดุกับจำนวนของพัสดุในใบรายการเอกสารควบคุม เป็นต้น
  2.
การดำเนินการกรณีที่พัสดุด่วนมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสารรายการจัดส่ง
จะต้องจัดทำบันทึกสภาพความเสียหาย จำนวนของพัสดุที่ไม่ตรงกับรายการในเอกสารที่กำหนดลงในใบรับมอบสินค้า
จัดทำรายงานสภาพความเสียหายของพัสดุและจำนวนของพัสดุที่ไม่ตรงกับรายการเอกสาร
รายงานให้หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงพัสดุที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ
พร้อมทั้งสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขหรือเคลมสินค้ากรณีที่สิ่งของเสียหายจากการจัดส่งพัสดุ
  3.
การจัดทำรายงานการรับพัสดุด่วนจากยานพาหนะ จะต้องจัดทำรายงานสภาพของพัสดุ
ความแข็งแรง และความเรียบร้อยของหีบห่อพัสดุ
พร้อมทั้งส่งรายงานที่จัดทำกลับไปยังต้นทาง เช่น
จัดทำรายงานจำนวนของพัสดุที่ได้รับความเสียหาย และจำนวนของพัสดุที่มีจำนวนไม่ครบ
เป็นต้น
  4.
เทคโนโลยีในการตรวจรับพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์
เทคโนโลยี มาใช้ในการตรวจรับพัสดุเข้าระบบ
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจรับพัสดุเข้ามาใช้ เช่น การสแกนรับสินค้า, การยิงบาร์โค้ด เป็นต้น
  5.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  6.
ถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน