หน่วยสมรรถนะ

ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรายการขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ การขนย้ายและจัดเรียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ การจัดการเอกสารการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ และ การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายการพัสดุด่วนในการลำเลียงขึ้นยานพาหนะ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10406.01 ตรวจสอบรายการขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.รายการจัดส่งพัสดุและพัสดุถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องตามที่เอกสารกำหนด
2.หีบห่อพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10406.02 ขนย้ายและจัดเรียงพัสดุด่วนภายในประเทศ ขึ้นยานพาหนะสำหรับจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.พัสดุที่จะจัดส่งถูกขนย้ายขึ้นยานพาหนะอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.พัสดุถูกจัดเรียงบนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ความแข็งแรง รอยฉีกขาดและสภาพความเรียบร้อยของการบรรจุหีบห่อของพัสดุ ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10406.03 จัดการเอกสารการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.รายการเอกสารจัดส่งพัสดุได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายการเอกสารจัดส่งพัสดุที่ได้จัดทำขึ้นถูกตรวจสอบกับรายการจัดส่งพัสดุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10406.04 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายการพัสดุด่วนในการลำเลียงขึ้นยานพาหนะ

1.เทคโนโลยีการตรวจสอบรายการพัสดุถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เทคโนโลยีการตรวจสอบรายการพัสดุถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจนับจำนวนสินค้าหรือพัสดุเทียบกับใบรายการจัดส่งสินค้า
  2. ปฏิบัติการลำเลียงสินค้าหรือพัสดุขึ้นจัดวางเรียงบนยานพาหนะ
  3. ปฏิบัติการตรวจสอบความแข็งแรง และสภาพความเรียบร้อยของหีบห่อ
  4. ปฏิบัติการจัดทำเอกสารใบรายการควบคุมสินค้า
  5. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุหรือสินค้า
  2. การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการลำเลียงสินค้า
  3. ความรู้เกี่ยวกับการหีบห่อสินค้า และการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ และหีบห่อของสินค้า
  4. ความรู้เกี่ยวกับการเอกสารใบรายการจัดส่งพัสดุและสินค้า
  5. การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการตรวจนับสินค้า เช่น บาร์โค๊ดสแกนเนอร์, handhelp ฯลฯ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน