หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ การลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุภายในประเทศ และการจัดเรียงวางกองพัสดุด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10404.01 จำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.พัสดุถูกจำแนกประเภทตามเส้นทางขนส่งพัสดุอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
2.พัสดุถูกจำแนกประเภทพัสดุที่แตกหักได้ง่ายอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
3. พัสดุถูกจำแนกประเภทตามมูลค่าของพัสดุอย่างถูกต้องครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
4.พัสดุที่ถูกจำแนกประเภทได้รับการตรวจสอบกับเอกสารควบคุมพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10404.02 ลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.จุดพักสินค้า/พัสดุ ได้ถูกกำหนดจุดวางกองพัสดุไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. พัสดุได้ถูกลำเลียงไปยังจุดที่กำหนดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. พัสดุที่ถูกลำเลียงมายังจุดพักพัสดุ ได้ถูกตรวจสอบจำนวนความแข็งแรง และความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10404.03 จัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ

1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. พัสดุถูกจัดเรียงกองไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.พัสดุที่ถูกจัดเรียงกองถูกตรวจสอบกับเอกสารควบคุมพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการคัดแยกพัสดุด่วนตามประเภทของพัสดุที่แตกหักง่าย
  2. ปฏิบัติการคัดแยกตามเส้นทางขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
  3. ปฏิบัติการคัดแยกตามมูลค่าของพัสดุ
  4. ปฏิบัติการลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักสินค้า
  5. ปฏิบัติการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง และจัดวางเรียงกองพัสดุ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุด่วนประเภทต่างๆ
  2. ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการเส้นทางจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพัสดุที่มีมูลค่าสูง
  4. ประเภทและวิธีใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง
  5. ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียง และจัดวางเรียงกองพัสดุหรือสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกพัสดุด่วนลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนและจัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องคัดแยกพัสดุตามประเภทของสินค้า เช่น
  การคัดแยกพัสดุตามเส้นทางขนส่ง การคัดแยกตามมูลค่าของพัสดุ การคัดแยกสินค้าประเภทแตกหักง่าย ฯลฯ และจะต้องตรวจสอบรายการพัสดุที่ถูกคัดแยกกับใบเอกสารควบคุมรายการจัดส่งพัสดุ
  2. การลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องกำหนดจุดพักสินค้าหรือพัสดุ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุ เช่น รถเข็น พาเลท เป็นต้น พร้อมทั้งลำเลียงพัสดุจากจุดคัดแยกไปยังจุดที่พักที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนของพัสดุ ความแข็งแรง และความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่อของพัสดุ
  3. การจัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุ เช่น รถยก แฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเรียงกองพัสดุตามตำแหน่งที่กำหนดและตรวจสอบจำนวนของพัสดุกับใบรายการเอกสารควบคุมพัสดุ
  4. ถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ หมายถึง ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ และมีความพึงพอใจที่ให้บริการต่อความต้องการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด
  5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน