หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกสินค้าส่งออกเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

คัดแยกสินค้าส่งออกเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน
ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าส่งออกเพื่อเข้าเครื่องเอกซเรย์ และการคัดแยกสินค้าส่งออกที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

พิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10310.01 คัดแยกสินค้าส่งออกเพื่อตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์

1.เอกสารคัดแยกสินค้าส่งออกที่ต้องตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
2.สินค้าส่งออกที่ต้องตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ถูกจำแนกตามบัญชีสินค้าตามมาตรฐานการตรวจอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
3.สินค้าส่งออกได้รับการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ตามข้อกำหนดในประมวลระเบียบการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ

10310.02 คัดแยกสินค้าส่งออกที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ

1.สินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้ถูกคัดแยกตามรายการเพื่อสำแดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
2. ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้ถูกตรวจสอบโดยการสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามขั้นตอนการส่งออกอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
3.สินค้าส่งออกได้รับการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าส่งออกเพื่อเข้าเครื่องเอกซเรย์
  2.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าส่งออกที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การคัดแยกสินค้าเพื่อรับการตรวจสอบ
  3.
พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าส่งออก
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าส่งออกเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การคัดแยกสินค้าส่งออกเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าส่งออกเพื่อเข้าเครื่องเอกซเรย์
การคัดแยกสินค้าส่งออกที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การคัดแยกสินค้าส่งออกเพื่อเข้าเครื่องเอกซเรย์
จะต้องจัดเอกสารเตรียมคัดแยกสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเข้าเครื่องเอกซเรย์มตามข้อกำหนดและนำสินค้าเข้าเครื่องเอกซเรย์ตามตามบัญชีสินค้าที่ได้จำแนกตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งตรวจสอบสินค้านำเข้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรขาออก
  2.
การคัดแยกสินค้าส่งออกที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ
จะต้องคัดแแยกสินค้าส่งออกไปต่างประเทศตามรายการที่กำหนดเพื่อสำแดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตาม
พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลรายละเอียดของสินค้าส่งออกไปต่างประเทศตรวจสอบการสำแดงจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรและได้รับการอนุมัติโดยเจ้าหน้าศุลกากรตามข้อกำหนดการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  3.
ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก หมายถึง
แนวปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการส่งออกสินค้า
ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนแสดงใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน และ Air Waybill ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนส่งออกไปต่างประเทศ
คัดแยกสินค้าส่งออกเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน