หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้าเร่งด่วน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้าเร่งด่วน

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน
ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้าส่งออก(e-manifest) และการส่งรายงานสินค้าส่งออกให้กับศุลกากร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10308.01 ประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้าส่งออก (e-manifest)

1.เอกสารและพัสดุส่งออก(e-manifest)ได้รับการติดต่อประสานงานจากผู้ส่งออกเพื่อส่งใบคำร้องขอสินค้าออกให้กับกรมศุลกากรอย่างครบถ้วนตามตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
2. ข้อมูลของลูกค้าเพื่อส่งเอกสารและพัสดุด่วนออกไปต่างประเทศได้รับการตรวจสอบรายการและจัดส่งให้กรมศุลกากรอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
3.ใบขนสินค้าเร่งด่วนออกไปต่างประเทศได้รับการตอบรับจากกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ

10308.02 ส่งรายงานสินค้าส่งออกให้กับศุลกากร

1.ข้อมูลใบขนสินค้าเร่งด่วนขาออกได้จัดส่งให้กับศุลกากรตรวจสอบรายการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
2.ข้อมูลรายการสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้ถูกอนุมัติรับทราบโดยเจ้าหน้าศุลกากรอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้าส่งออก(e-manifest)
  2.
ปฏิบัติการส่งรายงานสินค้าส่งออกให้กับศุลกากร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
ระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้าเร่งด่วน
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


  

(ก) คำแนะนำ
  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้าเร่งด่วน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับ การประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้าส่งออก(e-manifest) และการส่งรายงานสินค้าส่งออกให้กับศุลกากร
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การประสานงานรับบัญชีรายชื่อสินค้าส่งออก (e-manifest)
จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้ส่งออกและตรวจสอบข้อมูลจากพนักงานแล้วจัดส่งใบคำร้องนำสินค้าออกต่อกรมศุลกากรมูลเพื่อรอการตอบรับจากกรมศุลกากรตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  2.
การส่งรายงานสินค้าส่งออกให้กับศุลกากร
จะต้องจัดส่งข้อมูลรายละเอียดการส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศให้กับศุลกากรตรวจสอบตามรายอย่างครบถ้วนและดำเนินการอนุมัติรับทราบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  3.
ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออก หมายถึง แนวปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการส่งออกสินค้า
ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนแสดงใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน และ Air Waybill ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้าเร่งด่วน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน