หน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับต้นสังกัด ส่งมอบเงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด และการใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10511.01 ส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับต้นสังกัด

1.เอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกรวบรวมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกส่งกลับไปยังต้นสังกัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10511.02 ส่งมอบเงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด

1.เงินค่าจัดส่งสิ่งของที่เก็บได้จากการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับปลายทางถูกส่งมอบให้กับหัวหน้าต้นสังกัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สิ่งของที่ไม่สามารถจัดส่งถึงมือผู้รับได้(กรณีที่ไม่มีผู้รับ) ได้ถูกส่งคืนให้กับต้นทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10511.03 ใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด

1.เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงินและสิ่งของด่วนให้กับต้นสังกัดได้ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงินและสิ่งของด่วนให้กับต้นสังกัดได้ถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการรวบรวมเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งสินค้า และจัดส่งคืนไปยังต้นสังกัด
  2. ปฏิบัติการส่งมอบเงินจัดเก็บค่าสิ่งของปลายทางคืนให้กับต้นสังกัด
  3. ปฏิบัติการส่งคืนสินค้าหรือสิ่งของที่ไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้รับได้คืนต้นสังกัด
  4. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบเงินให้กับต้นสังกัด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งสิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน
  3. ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการส่งคืนสิ่งของกลับต้นสังกัด
  4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดส่งเอกสาร และเงินคืนต้นสังกัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด โดยส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งสิ่งของด่วนกลับไปยังต้นสังกัด ส่งมอบเงินและสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับคืนกับต้นสังกัด และใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด เช่น อีเมล์ E-Banking เป็นต้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับต้นสังกัด จะต้องรวบรวม ใบรายการใบกำกับการจัดส่งสินค้าและรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับ พร้อมทั้งจัดส่งใบรายการใบกำกับการจัดส่งสินค้า และรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกลับคืนไปยังต้นสังกัด
  2. การส่งมอบเงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด จะต้องรวบรวมเงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าสิ่งของปลายทางส่งมอบให้กับหัวหน้างาน พร้อมทั้งจัดส่งสิ่งของด่วนที่ไม่สามารถส่งให้กับผู้รับปลายทางคืนไปยังต้นทาง เช่น กรณีไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นเวลา 2 อาทิตย์สิ่งของจะต้องส่งคืนกลับไปยังต้นทาง ฯลฯ
  3. การใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนให้กับต้นสังกัด พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนคืนให้กับต้นสังกัด เช่น E-Banking Email เป็นต้น
  4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด
จัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน