หน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง การบันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งไปประเทศปลายทาง การกำหนดรูปแบบ การจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10306.01 จำแนกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง

1.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทางได้รับการตรวจสอบประเภทของเอกสารและพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทางทางถูกจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. รายงานสรุปการจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทางมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
4.เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกบันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งไปประเทศปลายทางอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10306.02 กำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง

1.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทางได้กำหนดรูปแบบการจัดเก็บอย่างถูกต้องตามรูปแบบการจัดเก็บ
2. เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทางได้ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องตามรูปแบบการจัดเก็บ
3.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทางได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามรูปแบบการจัดเก็บ
4.รายงานการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทางได้จัดทำอย่างถูกต้องตามรูปแบบการจัดเก็บ

10306.03 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วน

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง
  2. ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งไปประเทศปลายทาง
  3. ปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง
  4. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. การจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินผลจากการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง บันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งไปประเทศปลายทาง กำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่ง ไปประเทศปลายทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจำแนกให้ถูกต้องตามประเภทและดำเนินการคัดแยกเอกสาร พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุป การจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง
  2. การบันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งไประเทศปลายทาง จะต้องเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อการจัดส่งให้ครบถ้วนส่งให้กับเจ้าหน้าเพื่อจัดเก็บตามขั้นตอน ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งไปประเทศปลายทางได้รับอย่างถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนสินค้า
  3. การกำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง จะต้องกำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทาง และจัดทำรายงานการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปประเทศปลายทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วน การจัดโปรแกรมสำเร็จรูปใช้งาน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศมาใช้ปฏิบัติงาน
  5. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 4. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 4. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 4. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน