หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก และการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10305.01 คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก

1.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกได้ถูกจัดเตรียมข้อมูลก่อนคัดแยกอย่างถูกต้องตามข้อมูลของลูกค้า
2.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกถูกคัดแยกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า
3. รายงานสรุปการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกได้ถูกจัดทำอย่างครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า

10305.02 คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมข้อมูลก่อนคัดแยกเพื่อจัดเก็บอย่างถูกต้องตามข้อมูลของลูกค้า
2.เอกสารและพัสดุด่วนถูกคัดแยกเพื่อจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า
3.รายงานสรุปการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บได้ถูกจัดทำอย่างครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก
  2. ปฏิบัติการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. การคัดแยกเอกสารและพัสดุ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก และการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก จะต้องจัดเตรียมข้อมูลก่อนคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก และคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกถูกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกได้อย่างครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า
  2. การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลก่อนคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ ตลอดจนคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บถูกอย่างถูกต้อง และจัดทำรายงานสรุปการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ
  3. ถูกต้องตามข้อมูลลูกค้า หมายถึง ความถูกต้องที่บันทึกข้อมูลของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ
คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน