หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า การรับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า ตรวจสอบ ขนาด น้ำหนัก รายการส่งของจากลูกค้า การประสานงานรับสิ่งของจากลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10501.01 ให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า

1.ข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าถูกจัดเตรียมข้อมูลอย่างตามข้อกำหนดการให้บริการ
2.ข้อมูลการให้บริการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศเกี่ยวกับค่าบริการถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
3. ข้อมูลการให้บริการจัดส่งสิ่งของเกี่ยวกับเวลาและระยะทางขนส่งถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขชำระเงินประกันสินค้าถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามตามข้อกำหนดการให้บริการ
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณราคาค่าขนส่งสิ่งของถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามตามข้อกำหนดการให้บริการ
6. ข้อมูลที่อยู่ ที่ติดต่อถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ

10501.02 รับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า

1.ข้อมูลสถานที่รับและจัดส่งสิ่งของด่วนของลูกค้าได้ถูกแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดการให้บริการ
2. รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อของลูกค้าได้ถูกแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
3. ข้อมูลลักษณะและมูลค่าของสิ่งของด่วนได้ถูกแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
4.ข้อมูลการเก็บเงินต้นทางหรือปลายทางของลูกค้าได้ถูกแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
5. เงื่อนไขชำระเงินค่าสินค้า และค่าธรรมเนียมสินค้า (COD)ของลูกค้าได้ถูกแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ

10501.03 สอบถามรายละเอียดของสิ่งของด่วนของจากลูกค้า

1.ชนิด/ลักษณะของสิ่งของที่จะจัดส่งได้ถูกสอบถามจากลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
2. จำนวนกล่อง/หีบห่อของสิ่งของที่จะจัดส่งได้ถูกสอบถามจากลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
3. ประเภทของหีบห่อสิ่งของได้ถูกสอบถามจากลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
4. ขนาดและน้ำหนักของสิ่งของของลูกค้าได้รับการสอบถามอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ

10501.04 ประสานงานรับสิ่งของจากลูกค้า

1. ทะเบียนรถชื่อพนักงานขับรถและเบอร์โทรศัพท์ของพนักงานขับรถได้ถูกแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เวลา และสถานที่ที่จะเข้าไปรับสิ่งของจากลูกค้าได้ถูกแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10501.05 ใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

1.เทคโนโลยีได้ถูกเลือกใช้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เทคโนโลยีได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า
  2. ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารรับข้อมูลรายการส่งสิ่งของด่วนจากลูกค้า
  3. ปฏิบัติการติดต่อสอบถาม ขนาด น้ำหนัก รายการส่งสิ่งของจากลูกค้า
  4. ปฏิบัติการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงานกับลูกค้า
  3. ความรู้เกี่ยวกับการวัดขนาด น้ำหนัก ของสินค้าหรือพัสดุ
  4. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือสิงของประเภทต่างๆ
  5. วิธีการบรรจุหีบห่อสินค้าหรือสิ่งของ
  6. ความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า การรับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า การตรวจสอบ ขนาด น้ำหนัก รายการส่งของจากลูกค้า การประสานงานเพื่อไปรับสิ่งของจากลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า จะต้องให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า เช่น ค่าบริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสิ่งของ ระยะทางในการขนส่ง เงื่อนไขชำระเงินประกันสินค้า การคำนวณราคาค่าขนส่งสิ่งของ และสถานที่ ที่ติดต่อของสำนักงาน เพื่อที่ลูกค้าจะได้เข้าไปใช้บริการในการส่งสิ่งของ
  2. การรับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า จะต้องสอบถามข้อมูลจากลูกค้าถึงสถานที่ที่ลูกค้าต้องการให้เข้าไปรับสิ่งของ และสถานที่ที่ลูกค้าต้องการจัดส่งสิ่งของไปยังปลายทาง รวมถึงสอบถามรายชื่อ เบอร์โทรติดต่อของลูกค้า ลักษณะและมูลค่าของสินค้า การเก็บเงินจะเก็บที่ต้นทางหรือปลายทาง รวมทั้งเงื่อนไขชำระเงินค่าสินค้าและค่าธรรมเนียมสินค้า (COD)
  3. การสอบถามรายละเอียดของพัสดุด่วนของจากลูกค้า จะต้องสอบถามชนิด ลักษณะของสิ่งของที่จะจัดส่ง จำนวนกล่องและหีบห่อ ประเภทของหีบห่อ ขนาด และน้ำหนักของสิ่งของที่จะจัดส่ง
  4. การประสานงานรับสิ่งของจากลูกค้า จะต้องติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งเลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ และเบอร์โทรศัพท์ของพนักงานขับรถ เวลา และสถานที่ที่จะเข้าไปรับสิ่งของให้ลูกค้าทราบ
  5. การใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการติดต่อกับลูกค้า และประยุกต์ใช้ในการประสานงานกับลูกค้าได้ เช่น อีเมล์ แฟกซ์ เป็นต้น
  6. ถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ หมายถึง ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ และมีความพึงพอใจที่ให้บริการต่อความต้องการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด
  7. ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน