หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศคำนวณค่าใช้จ่าย เอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไขทางค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10208.01 จำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการเตรียมไว้เพื่อจำแนกประเภทอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนถูกดำเนินการจำแนกประเภทอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนดอย่างถูกต้อง

10208.02 ตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้จัดเตรียมเพื่อตรวจจำนวนพัสดุด่วนตามประเภทไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบจำนวนพัสดุหลังจากการคัดแยกประเภทเพื่อการจัดส่งตามเส้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10208.03 คำนวณค่าใช้จ่ายของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข

1.บัญชีรายการเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกบันทึกรายการสำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามรายการที่กำหนด
2.บัญชีรายการเอกสารและพัสดุด่วนได้ดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามรายการที่กำหนด
3.ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขได้ถูกแจ้งให้ผู้รับปลายทางไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามรายการที่กำหนด

10208.04 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดแยกมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อการคัดแยกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2.
ปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  3.
ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จ่ายเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ค่าภาษี
ค่าขนส่งปลายทาง
  4.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  3.
การคำนวณค่าใช้จ่ายเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ค่าภาษี
ค่าขนส่งปลายทาง
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
การตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าภาษี
ค่าขนส่งปลายทาง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งดำเนินการคัดแยกตามคุณลักษณะของสินค้าเพื่อจำแนกตามประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนด้วยเทคโนโลยีตามวิธีการปฏิบัติ
  2.
การตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
จะต้องบันทึกบัญชีรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อตรวจสอบการแยกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งมีการตรวจจำนวนแต่ละประเภทให้ถูกต้องเพื่อทำการอนุมัติ
ประทับตราอย่างถูกต้องตามระเบียบการปฎิบัติการตรวจสอบจำนวน
  3.
การคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง
จะต้องดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข เช่น ส่วนลด สิทธิต่าง ๆ ของผู้นำเข้า
ค่าลดหย่อน เป็นต้น ค่าภาษีและค่าขนส่งปลายทางของเอกสารและพัสดุด่วนที่ได้มีการบันทึกบัญชีไว้แล้วให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งให้ผู้รับปลายทางได้รับทราบด้วยวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วไว้อย่างถูกต้องและชัดเจน
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน
จะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานเพื่อคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
หมายถึง
  ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน
โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น
เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล
  5.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
ตรวจสอบชื่อที่อยู่ของผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน