หน่วยสมรรถนะ

รับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

รับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานติดต่อรับเอกสารพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า การจัดทำเอกสารเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10207.01 ประสานงานติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า

1.เอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศได้ถูกตรวจสอบจำนวนไว้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.ลูกค้าได้รับการแจ้งขั้นตอนดำเนินงานรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10207.02 ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบจำนวนเอกสารและพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบที่อยู่ผู้รับปลายทางการส่งเอกสารอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบที่สภาพหีบห่อภายนอกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10207.03 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อการติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการประสานงานติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า
  2.
ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  3.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงาน
  3.
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์ใช้บทบาทสมมติ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับรับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การรับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการประสานงานติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า
การตรวจสอบความถูกต้องของการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การประสานงานติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า จะต้องติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ตามรายการที่กำหนด
พร้อมทั้งทำการตรวจสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การนับจำนวน
การตรวจสอบด้วยสายตาดูความเรียบร้อยให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนด
จึงติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามมาตรฐานการปฏิบัติการนำเข้า
  2.
การตรวจสอบความถูกต้องของการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
จะต้องปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนตามระเบียบของการรับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดในการปฏิบัติการตรวจสอบ
เช่น การลงลายมือชื่อ ชื่อผู้รับตรวจ ชื่อผู้ตรวจ ให้ชัดเจนสามารถอ่านออกได้ วัน
เดือน ปี ที่ต้องระบุ เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเก็บ เป็นต้น
จะต้องเป็นไปตามระเบียบของการรับสินค้าไห้ถูกต้องครบถ้วนและหากมีความผิดพลาดสามารถดำเนินการแก้ไขให้มีความถูกต้องตามระเบียบ
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศจะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
หมายถึง ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน
โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น
เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล
ให้ถูกต้องและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  4.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
รับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน