หน่วยสมรรถนะ

รับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานติดต่อรับเอกสารพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า การจัดทำเอกสารเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10207.01 ประสานงานติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า

1.เอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศได้ถูกตรวจสอบจำนวนไว้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.ลูกค้าได้รับการแจ้งขั้นตอนดำเนินงานรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10207.02 ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบจำนวนเอกสารและพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบที่อยู่ผู้รับปลายทางการส่งเอกสารอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบที่สภาพหีบห่อภายนอกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10207.03 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อการติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการประสานงานติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  3. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. การติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงาน
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์ใช้บทบาทสมมติ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับรับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การรับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการประสานงานติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า การตรวจสอบความถูกต้องของการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การประสานงานติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศถึงลูกค้า จะต้องติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ตามรายการที่กำหนด พร้อมทั้งทำการตรวจสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การนับจำนวน การตรวจสอบด้วยสายตาดูความเรียบร้อยให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนด จึงติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามมาตรฐานการปฏิบัติการนำเข้า
  2. การตรวจสอบความถูกต้องของการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนตามระเบียบของการรับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดในการปฏิบัติการตรวจสอบ เช่น การลงลายมือชื่อ ชื่อผู้รับตรวจ ชื่อผู้ตรวจ ให้ชัดเจนสามารถอ่านออกได้ วัน เดือน ปี ที่ต้องระบุ เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเก็บ เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามระเบียบของการรับสินค้าไห้ถูกต้องครบถ้วนและหากมีความผิดพลาดสามารถดำเนินการแก้ไขให้มีความถูกต้องตามระเบียบ
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศจะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานเพื่อติดต่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล ให้ถูกต้องและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  4. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
รับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน