หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

คัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน
ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้านำเข้าเพื่อเข้าเครื่องเอกซเรย์ การคัดแยกสินค้านำเข้าที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ การจัดทำใบสั่งปล่อยสินค้าDelivery Order (D/O )ประเภท 4 ให้กับลูกค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10203.01 คัดแยกสินค้านำเข้าเพื่อตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์

1.เอกสารคัดแยกสินค้านำเข้าที่ต้องทำการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
2.สินค้านำเข้าที่ต้องทำการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ถูกจำแนกตามบัญชีสินค้าตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
3.สินค้านำเข้าประเภท 1 และ 2ได้รับการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ตามข้อกำหนดในประมวลระเบียบการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ

10203.02 คัดแยกสินค้านำเข้าที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ

1.สินค้านำเข้าที่มาจากต่างประเทศได้ถูกคัดแยกตามรายการเพื่อสำแดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
2.สินค้านำเข้าที่มาจากต่างประเทศได้ถูกตรวจสอบโดยการสำแดงจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
3. สินค้านำเข้าได้รับการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ

10203.03 จัดทำใบสั่งปล่อยสินค้าDelivery Order (D/O)ประเภท 4 ให้กับลูกค้า

1.ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
2.เอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้านำเข้าเพื่อเข้าเครื่องเอกซเรย์
  2.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้านำเข้าที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ
  3.
ปฏิบัติการจัดทำใบสั่งปล่อยสินค้าDelivery Order (D/O) ประเภท 4 ให้กับลูกค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การคัดแยกสินค้าเพื่อรับการตรวจสอบ
  3.
พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออกทางอากาศ
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การคัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ต้องทำการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์
การคัดแยกสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ และการจัดทำใบสั่งปล่อยสินค้าDelivery Order (D/O) ประเภท 4 ให้กับลูกค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การคัดแยกสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ต้องทำการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ จะต้องเตรียมการคัดแยกเอกสารและสินค้าเพื่อตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์
พร้อมทั้งจำแนกตามบัญชีสินค้าตามมาตรฐานการตรวจอย่างถูกต้องเพื่อนำเข้าสู่การตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ตามขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
  2.
การคัดแยกสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ต้องสำแดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ
จะต้องแยกสินค้านำเข้าที่มาจากต่างประเทศเพื่อคัดแยกตามรายการที่สำแดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้าเพื่อตรวจสอบการสำแดงจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้
เมื่อได้รับการอนุมัติโดยเจ้าหน้าศุลกากรถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้นำไปปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ส่วนสินค้านำเข้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติได้ถูกกักไว้ในอารักขาของกรม
  3.
การจัดทำใบสั่งปล่อยสินค้าDelivery
Order (D/O) ประเภท 4
ให้กับลูกค้า จะต้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติการ
พร้อมทั้งจำ
แนกประเภทสินค้าเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งปล่อยสินค้าและเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการอนุมัติรับรองการให้ปฏิบัติตามประมวลการปฏิบัติการสั่งปล่อยอย่างถูกต้อง
  4.
กรมศุลกากรได้จำแนกสินค้าเร่งด่วนแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้


  
1. ประเภทที่ 1 เอกสารไม่ต้องชำระอากร ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 2 ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
  
2. ประเภทที่ 2 ของไม่ต้องชำระอากร ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 2 ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
2.1. ของที่ไม่ต้องชำระอากร ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
2.2. ของที่นำเข้าทางสนามบินศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกิน 1,000 บาท ที่ได้รับยกเว้นอากร ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
2.3.ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า ที่ได้รับยกเว้นอากร ตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
3. ประเภทที่ 3ของต้องชำระอากรโดยแต่ละรายการมีราคา FOB ไม่เกิน 20,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
4. ประเภทที่ 4ของอื่นๆนอกจากของตามประเภทที่ 1, 2 และ 3
5. ตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการนำเข้าสินค้าประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การโอนถ่าย และหรือการยื่นข้อมูลใบขนสินค้า 2.การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล 3. การชำระภาษีอากรขาเข้า และ 4.การตรวจและการปล่อยสินค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
คัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
คัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน