หน่วยสมรรถนะ

รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและส่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ ณ สถานที่ของลูกค้าต้นทาง เพื่อนำกลับมายัง Hub/DC (กรณีลูกค้าให้ไปรับ ณ สถานที่ของลูกค้า) การส่งมอบพัสดุด่วนที่รับปลายทางให้กับ Hub/DC และการจัดการพัสดุด่วนที่รับจากสถานที่ของลูกค้าเข้าระบบขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10411.01 รับพัสดุด่วนภายในประเทศ ณ สถานที่ของลูกค้าต้นทาง เพื่อนำกลับมา Hub/DC

1.ผู้ควบคุมยานพาหนะได้รับการติดต่อประสานงานจาก Hub/DCเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับพัสดุด่วนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ลูกค้าได้รับการติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพความเรียบร้อย ความแข็งแรง รอยฉีกและจำนวนของการบรรจุหีบห่อถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.พัสดุที่จะจัดส่งถูกลำเลียงและจัดวางบนยานพาหนะอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5. ค่าบริการในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศและค่าธรรมเนียมพัสดุ(COD) ได้รับการชำระอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด(กรณีเก็บเงินต้นทาง)

10411.02 ส่งมอบพัสดุด่วนที่รับปลายทางให้กับ Hub/DC

1.เอกสารรายการรับพัสดุ ณ สถานที่ของลูกค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่รับพัสดุที่ Hub/DC อย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
2.พัสดุที่อยู่บนยานพาหนะถูกลำเลียงลงจากยานพาหนะไปยังจุดกองพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพความเสียหายของพัสดุ การหีบห่อ ความแข็งแรง และรอยฉีกขาดของการหีบห่อได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. จำนวนของพัสดุได้ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
5.พัสดุถูกจัดเรียงกองตรงตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6. ผู้รับพัสดุที่ Hub/DC ได้ลงนามรับพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10411.03 จัดการพัสดุด่วนที่รับจากสถานที่ของลูกค้าเข้าระบบขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.พัสดุถูกตรวจสอบน้ำหนัก สภาพความเรียบร้อยการหีบห่อและจำนวนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายละเอียดข้อมูลของผู้รับพัสดุปลายทางถูกกรอกข้อมูลลงในเอกสารการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
3. เอกสารใบรายการกำกับการจัดส่ง และใบเสร็จรับเงินได้รับการออกให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการติดต่อประสานงานแจ้งรายละเอียดการรับสินค้ากับผู้ควบคุมยานพาหนะ
  2.
ปฏิบัติการตรวจสอบความแข็งแรง สภาพความเรียบร้อยของการหีบ
  3.
ปฏิบัติการขนย้ายและจัดวางเรียงสินค้าบนยานพาหนะ
  4.
ปฏิบัติการรับชำระค่าบริการในการจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดส่งพัสดุจากลูกค้า3.
  5.
ปฏิบัติการส่งมอบเอกสารรายการรับสินค้า และสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของ Hub หรือ DC
  6.
ปฏิบัติการรับสินค้าเข้าในระบบ ได้แก่ การตรวจสอบน้ำหนัก สภาพหีบห่อ
การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การติดต่อประสานงานให้รายละเอียดในการรับสินค้าหรือพัสดุกับผู้ควบคุมยานพาหนะ
  2.
การติดต่อประสานงานในการรับสินค้าหรือพัสดุจากลูกค้า
  3.
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความแข็งแรง สภาพความเรียบร้อยการหีบห่อของสินค้า
  4.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่งมอบเอกสารใบรายการรับสินค้า
  5.
ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงและจัดวางเรียงกองพัสดุ
  6.
การกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้รับพัสดุปลายทางลงในเอกสารการให้บริการลูกค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
ให้กับผู้รับโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับรับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า
โดยการรับพัสดุภายในประเทศ ณ สถานที่ของลูกค้าต้นทางเพื่อนำเอาพัสดุกลับมายัง Hub หรือ DC ส่งมอบพัสดุที่รับมาจากสถานที่ของลูกค้าให้กับ
Hub หรือ DC และจัดการพัสดุที่รับจากสถานที่ของลูกค้าเข้าระบบการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
เช่น ลูกค้าโทรติดต่อกับ Hub/DC ให้ไปรับพัสดุ
ณ บ้านของลูกค้า เป็นต้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การรับพัสดุด่วนภายในประเทศ ณ
สถานที่ของลูกค้าเพื่อนำกลับมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า (Hub/DC)
ผู้ควบคุมยานพาหนะจะต้องได้รับการติดต่อประสานงานจากศูนย์กระจายสินค้า (Hub/DC) ให้เข้าไปรับพัสดุ ณ สถานที่ของลูกค้า
พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ของลูกค้าให้ผู้ควบคุมยานพาหนะทราบ
และติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแจ้งถึง หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อผู้ควบคุมยานพาหนะ
กำหนดเวลานัดหมายที่จะเข้าไปรับพัสดุ ณ สถานที่ของลูกค้า
  2.
ผู้ควบคุมยานพาหนะเมื่อเข้าไปรับพัสดุจากลูกค้า จะต้องตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย
รอยฉีกขาดและความแข็งแรงของการหีบห่อของพัสดุหรือสินค้า
ลำเลียงพัสดุขึ้นยานพาหนะพร้อมทั้งจัดเรียงพัสดุบนยานพาหนะ
พร้อมทั้งจัดเก็บค่าบริการในการจัดส่งพัสดุ และค่าธรรมเนียมพัสดุด่วนภายในประเทศ
  3.
ผู้ควบคุมยานพาหนะจะส่งมอบพัสดุด่วนที่รับจากสถานที่ของลูกค้าให้กับ Hub หรือ DC จะต้องส่งมอบเอกสารรายการรับพัสดุที่สถานที่ของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้รับพัสดุ
ผู้ควบคุมยานพาหนะต้องลำเลียงพัสดุลงจากยานพาหนะมาจัดเรียงวางกองในตำแหน่งที่กำหนด
และเจ้าหน้าที่ผู้รับพัสดุจะต้องตรวจสอบจำนวนของกล่องพัสดุ สภาพของการหีบห่อพัสดุ
รอยฉีกขาดและความแข็งแรงของพัสดุ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องจัดเรียงกองพัสดุในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้
และผู้รับพัสดุจะต้องลงนามรับพัสดุ
  4.
การจัดการพัสดุที่รับจากลูกค้าเข้าระบบขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
จะต้องตรวจสอบจำนวน น้ำหนัก สภาพความเรียบร้อย ความแข็งแรง รอยฉีกขาดของการหีบห่อ
จากนั้นต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ปลายทางของผู้รับพัสดุลงในเอกสารให้บริการหรือฐานข้อมูล
พร้อมทั้งออกเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงิน
  5.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  6.
ถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน