หน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด การควบคุม เส้นทางการกระจายพัสดุด่วนภายในประเทศ การส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางและเก็บเงินค่าขนส่ง (กรณีเก็บเงินปลายทาง) การจัดการในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางได้ และการใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10410.01 ตรวจสอบเส้นทางเดินยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.เส้นทางการเดินทางของยานพาหนะได้รับการตรวจสอบเส้นทางจัดส่งพัสดุไปยังผู้รับพัสดุปลายทางอย่างถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด
2. เส้นทางจัดส่งพัสดุด่วนไปยังผู้รับปลายทาง ได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด

10410.02 ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางและเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง

1. ผู้รับพัสดุปลายทางได้รับการติดต่อประสานงานแจ้งกำหนดเวลาส่งพัสดุให้กับผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ผู้รับพัสดุปลายทางได้รับการจัดส่งพัสดุอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพความเรียบร้อย ความแข็งแรงจำนวนและความถูกต้องของพัสดุถูกตรวจสอบโดยผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายการเงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้า และค่าธรรมเนียมสินค้า (COD)ของลูกค้าได้รับการชำระเงินจากผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5.ใบนำส่งพัสดุได้รับการลงนามจากผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6.เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าจัดส่งพัสดุได้ถูกส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10410.03 ดำเนินการกับพัสดุด่วนที่ไม่สามารถส่งมอบให้ผู้รับปลายทาง

1.พัสดุที่ผู้รับปลายทางไม่อยู่ในสถานที่จัดส่งถูกนำกลับมายังศูนย์กระจายสินค้า (DC) เพื่อนัดวันส่งใหม่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. พัสดุที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้ถูกส่งกลับไปยัง shopหรือ ลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10410.04 ใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับภายในประเทศ

1. เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุให้กับลูกค้าถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุให้กับลูกค้าถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตรวจสอบและบันทึกเส้นทางเดินยานพาหนะ
  2.
ปฏิบัติการติดต่อประสานงานไปยังผู้รับสินค้าหรือพัสดุปลายทาง
  3.
ปฏิบัติการส่งมอบสินค้าหรือพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง
  4.
ปฏิบัติการนัดส่งมอบสินค้าใหม่ หรือส่งสินค้าคืนกลับต้นทาง
  5.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบเส้นทางและนำทาง เช่น
การหาพิกัดของที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทาง
การบันทึกพิกัดที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทางลงในระบบนำทาง เป็นต้น
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเส้นทางจัดส่งสินค้าหรือพัสดุ
  2.
การติดต่อสื่อสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้ากับผู้รับปลายทาง
  3.
การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าและการเก็บเงินค่าค้าสินค้าปลายทาง
  4.
ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
  5.
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการจัดส่งพัสดุไปยังผู้รับปลายทาง
เช่น Google
Map, Application นำทาง บนรถยนต์ ฯลฯ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
ให้กับผู้รับโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง
โดยผู้ควบคุมยานพาหนะจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะ
เช่นการขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางกระจายพัสดุด่วนภายในประเทศ
การส่งมอบพัสดุด่วนให้กับผู้รับปลายทาง การเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง
การจัดการพัสดุในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้รับปลายทางได้ เช่น
ติดต่อผู้รับปลายทางไม่ได้ ผู้รับปลายทางไม่อยู่ เป็นต้น
และการใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
ตรวจสอบเส้นทางเดินยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
จะต้องตรวจสอบเส้นทางของยานพาหนะก่อนออกไปส่งพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง
พร้อมทั้งบันทึกเส้นทางที่ใช้ไปจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับลงในแผนที่หรืออุปกรณ์นำทาง
เช่น การหาพิกัดของที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทาง
การบันทึกพิกัดที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทางลงในระบบนำทาง เป็นต้น
  2.
การส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับพัสดุปลายทางและการเก็บเงินค่าพัสดุปลายทางจากผู้รับ
จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้รับพัสดุเพื่อแจ้ง วันเวลา ทะเบียนรถ ที่ไปทำการจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับ
ต้องตรวจนับจำนวนพัสดุที่จัดส่งให้กับผู้รับ ตรวจสภาพความเรียบร้อยของหีบห่อ เช่น
ตรวจรอยฉีกขาด ตรวจสอบความแข็งแรงของหีบห่อ เป็นต้น
จะต้องเก็บค่าสินค้าปลายทางและค่าธรรมเนียมสินค้าจากผู้รับปลายทาง
พร้อมทั้งให้ลูกค้าลงนามรับพัสดุพร้อมส่งมอบเอกสารใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับสินค้า
  3.
การจัดการกรณีที่พัสดุไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้รับปลายทางได้
จะต้องนำพัสดุที่ไม่สามารถส่งถึงมือลูกค้ากลับมายัง DC เพื่อนัดวันส่งมอบใหม่
และจะต้องส่งพัสดุกลับไปยังต้นทางในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าปลายทางเพื่อส่งมอบพัสดุได้
เช่น ผู้ควบคุมยานพาหนะมาส่งสินค้า ณ สถานที่ของลูกค้า
แต่ปรากฎว่าลูกค้าไม่อยู่ก็จะนำสินค้ากลับและติดต่อลูกค้าเพื่อนัดวันเวลาในการจัดส่งใหม่
ฯลฯ
  4.
การใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง เช่น
การเซ็นชื่อรับสินค้าบนสมาร์ทโฟน การนัดหมายลูกค้าผ่านอีเมล์ เป็นต้น
  5.
ถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องของเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ซึ่งอาจจะทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
โดยให้ผู้ปฏิบัตินำไปใช้อย่างถูกต้อง
  6.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการสาธิตจากการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน