หน่วยสมรรถนะ

ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรายการขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ การขนย้ายและจัดเรียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ การจัดการเอกสารการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ และ การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายการพัสดุด่วนในการลำเลียงขึ้นยานพาหนะ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10406.01 ตรวจสอบรายการขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.รายการจัดส่งพัสดุและพัสดุถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องตามที่เอกสารกำหนด
2.หีบห่อพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10406.02 ขนย้ายและจัดเรียงพัสดุด่วนภายในประเทศ ขึ้นยานพาหนะสำหรับจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.พัสดุที่จะจัดส่งถูกขนย้ายขึ้นยานพาหนะอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.พัสดุถูกจัดเรียงบนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ความแข็งแรง รอยฉีกขาดและสภาพความเรียบร้อยของการบรรจุหีบห่อของพัสดุ ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10406.03 จัดการเอกสารการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.รายการเอกสารจัดส่งพัสดุได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายการเอกสารจัดส่งพัสดุที่ได้จัดทำขึ้นถูกตรวจสอบกับรายการจัดส่งพัสดุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10406.04 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายการพัสดุด่วนในการลำเลียงขึ้นยานพาหนะ

1.เทคโนโลยีการตรวจสอบรายการพัสดุถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เทคโนโลยีการตรวจสอบรายการพัสดุถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตรวจนับจำนวนสินค้าหรือพัสดุเทียบกับใบรายการจัดส่งสินค้า
  2.
ปฏิบัติการลำเลียงสินค้าหรือพัสดุขึ้นจัดวางเรียงบนยานพาหนะ
  3.
ปฏิบัติการตรวจสอบความแข็งแรง และสภาพความเรียบร้อยของหีบห่อ
  4.
ปฏิบัติการจัดทำเอกสารใบรายการควบคุมสินค้า
  5.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุหรือสินค้า
  2.
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการลำเลียงสินค้า
  3.
ความรู้เกี่ยวกับการหีบห่อสินค้า และการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ และหีบห่อของสินค้า
  4.
ความรู้เกี่ยวกับการเอกสารใบรายการจัดส่งพัสดุและสินค้า
  5.
การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการตรวจนับสินค้า เช่น บาร์โค๊ดสแกนเนอร์, handhelp ฯลฯ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน