หน่วยสมรรถนะ

รับพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

รับพัสดุด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบถามความต้องการของลูกค้า การดำเนินการรับฝากพัสดุด่วน การรับชำระค่าบริการส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีในการแยกประเภทพัสดุจัดส่งด่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10403.01 สอบถามความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ

1.รายละเอียดจำนวน ขนาด น้ำหนัก และลักษณะของการบรรจุหีบห่อได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายละเอียดของชนิดหรือประเภทของพัสดุจัดส่งได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. รายละเอียดของสถานที่ส่งและรายละเอียดของผู้รับได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินและค่าธรรมเนียม (COD)ได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10403.02 ดำเนินการรับฝากพัสดุด่วนภายในประเทศ

1. บรรจุภัณฑ์/หีบห่อของพัสดุได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.บรรจุภัณฑ์/หีบห่อของพัสดุได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดขนาดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.บรรจุภัณฑ์/หีบห่อของพัสดุได้รับการประเมินราคาค่าจัดส่งอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายละเอียดของลูกค้าและเลขบัตรประชาชนถูกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5.รายละเอียดข้อมูลของผู้รับพัสดุปลายทางถูกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6. เงื่อนไขการประกันภัยในการจัดส่งถูกกำหนดไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10403.03 รับชำระค่าบริการส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1. ค่าบริการในการจัดส่งพัสดุจากลูกค้าได้รับการชำระอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารใบรายการกำกับการจัดส่ง และ/หรือใบเสร็จรับเงินได้รับการออกให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการขนส่ง (COD)และใบเสร็จรับเงินได้ถูกออกให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10403.04 ใช้เทคโนโลยีในการรับพัสดุจัดส่งด่วนภายในประเทศ

1. เทคโนโลยีสำหรับการรับพัสดุได้ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสำหรับการรับพัสดุ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการติดต่อสอบถามรายละเอียดประเภท ขนาด น้ำหนักของสินค้าหรือพัสดุของลูกค้า
  2.
ปฏิบัติการติดต่อสอบถามสถานที่จัดส่ง รายละเอียดของผู้รับ
รายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงิน
  3.
ปฏิบัติการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้า
  4.
ปฏิบัติการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของหีบห่อของสินค้าหรือพัสดุ
  5.
ปฏิบัติการรับชำระค่าบริการในการจัดส่งสินค้าหรือพัสดุ
  6.
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกใบกำกับการจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
  2.
วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของสิ่งของจากลูกค้า
  3.
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับฝากสิ่งของจากลูกค้า
  4.
การประเมินราคาค่าจัดส่งสิ่งของและการชำระค่าบริการในการจัดส่ง
  5.
ความรู้เกี่ยวกับการหีบห่อสินค้าและการตรวจสอบหีบห่อ
  6.
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการรับฝากสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
รับพัสดุด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน