หน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด การควบคุม เส้นทางการกระจายสิ่งของด่วนภายในประเทศ การส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางและ เก็บเงินค่าขนส่ง (กรณีเก็บเงินปลายทาง) การจัดการในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางได้ และการใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10510.01 ตรวจสอบเส้นทางเดินยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.เส้นทางการเดินทางของยานพาหนะได้รับการตรวจสอบเส้นทางจัดส่งสิ่งของไปยังผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด
2. เส้นทางจัดส่งสิ่งของด่วนไปยังผู้รับปลายทางได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด

10510.02 ส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางและเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง

1.ผู้รับสิ่งของปลายทางได้รับการติดต่อประสานงานแจ้งกำหนดเวลาส่งสิ่งของให้กับผู้รับปลายทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ผู้รับสิ่งของปลายทางได้รับการจัดส่งสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพความเรียบร้อย ความแข็งแรงจำนวนและความถูกต้องของสิ่งของถูกตรวจสอบโดยผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายการเงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้า และค่าธรรมเนียมสินค้า (COD)ของลูกค้าได้รับการชำระเงินจากผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5.ใบนำส่งสิ่งของได้รับการลงนามจากผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6. เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าจัดส่งสิ่งของได้ถูกส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าปลายทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10510.03 จัดการในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางได้

1.สิ่งของถูกนำกลับมายังศูนย์กระจายสินค้า (DC)เพื่อนัดวันส่งใหม่ตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สิ่งของถูกส่งกลับไปยัง shop หรือลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10510.04 ใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

1.เทคโนโลยีในการส่งมอบสิ่งของให้กับลูกค้าถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีในการส่งมอบสิ่งของให้กับลูกค้าถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตรวจสอบและบันทึกเส้นทางเดินยานพาหนะ
  2.
ปฏิบัติการติดต่อประสานงานไปยังผู้รับสินค้าหรือสิ่งของปลายทาง
  3.
ปฏิบัติการส่งมอบสินค้าหรือสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง
  4.
ปฏิบัติการนัดส่งมอบสินค้าใหม่ หรือส่งสินค้าคืนกลับต้นทาง
  5.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบเส้นทางและนำทาง เช่น
การหาพิกัดของที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทาง
การบันทึกพิกัดที่อยู่ของผู้รับพัสดุปลายทางลงในระบบนำทาง เป็นต้น
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของ
  2.
ติดต่อสื่อสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้ากับผู้รับปลายทาง
  3.
การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าและการเก็บเงินค้าสินค้าปลายทาง
  4.
ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
  5.
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการจัดส่งสิ่งของไปยังผู้รับปลายทาง เช่น Google Map,
Application นำทาง บนรถยนต์ ฯลฯ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ให้กับผู้รับโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง
โดยผู้ควบคุมยานพาหนะจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะ
เช่นการขับรถด้วยความเร็ว ที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางกระจายสิ่งของด่วนภายในประเทศ
การส่งมอบสิ่งของด่วนให้กับผู้รับปลายทาง การเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง
การจัดการสิ่งของในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้รับปลายทางได้ เช่น
ติดต่อผู้รับปลายทางไม่ได้ ผู้รับปลายทางไม่อยู่ เป็นต้น
และการใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การควบคุมเส้นทางการกระจายสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จะต้องตรวจสอบเส้นทางของยานพาหนะก่อนออกไปส่งสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง
พร้อมทั้งบันทึกเส้นทางที่ใช้ไปจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง เช่น
การหาพิกัดของที่อยู่ของผู้รับสิ่งของปลายทาง การบันทึกพิกัดที่อยู่ของผู้รับสิ่งของปลายทางลงใน
GPS
เป็นต้น
  2.
การส่งมอบสิ่งของให้กับผู้รับสิ่งของปลายทางและการเก็บเงินค่าสิ่งของปลายทางจากผู้รับ
จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้รับสิ่งของเพื่อแจ้ง วันเวลา ทะเบียนรถ
ที่ไปทำการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับ ต้องตรวจนับจำนวนสิ่งของที่จัดส่งให้กับผู้รับ
ตรวจสภาพความเรียบร้อยของหีบห่อ เช่น ตรวจรอยฉีกขาด ตรวจสอบความแข็งแรงของหีบห่อ
เป็นต้น พร้อมทั้งเก็บค่าสินค้าปลายทางและค่าธรรมเนียมสินค้าจากผู้รับปลายทาง
รวมถึงต้องให้ลูกค้าลงนามในเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งสินค้า
และส่งมอบเอกสารใบกำกับการจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับสินค้า
  3.
การจัดการกรณีที่สิ่งของไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้รับปลายทางได้
จะต้องนำสิ่งของที่ไม่สามารถส่งถึงมือลูกค้ากลับมายัง DC เพื่อนัดวันส่งมอบใหม่
พร้อมทั้งส่งสิ่งของกลับไปยังต้นทางในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับปลายทางได้
เช่น ผู้ควบคุมยานพาหนะมาส่งสินค้า ณ
สถานที่ของูกค้าแล้วลูกค้าไม่อยู่ก็จะนำสินค้ากลับและติดต่อลูกค้าเพื่อนัดวันเวลาในการจัดส่งใหม่
ฯลฯ
  4.
การใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบสิ่งของด่วนภายาในประเทศ
จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งมอบสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง เช่น
การเซ็นชื่อรับสินค้าบนสมาร์ทโฟน การนัดหมายลูกค้าผ่านอีเมล์ เป็นต้น
  5.
ถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องของเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ซึ่งอาจจะทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
โดยให้ผู้ปฏิบัตินำไปใช้อย่างถูกต้อง
  6.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน