หน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนส่งมอบให้ลูกค้าการบันทึกรายการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนที่ส่งมอบ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนที่ส่งมอบให้ลูกค้า การเก็บเงินค่าภาษีจากการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10215.01 ตรวจสอบข้อมูลของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

1.เอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศที่ได้ถูกจัดเตรียมเพื่อส่งมอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ถูกตรวจสอบรายละเอียดก่อนส่งมอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้รับการได้รับการยืนยันความถูกต้องอย่างชัดเจนครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10215.02 เก็บเงินค่าใช้จ่ายจากการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.ค่าภาษีของการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ถูกดำเนินการจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารเรียกเก็บ
2.ค่าขนส่งของการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ถูกดำเนินการจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารเรียกเก็บ
3.ค่าสินค้าของการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ถูกดำเนินการจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารเรียกเก็บ
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆของการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ถูกดำเนินการจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารเรียกเก็บ

10215.03 ดำเนินการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ถูกจัดเตรียมเพื่อการส่งมอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ถูกบันทึกรายละเอียดการส่งมอบตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ถูกส่งมอบให้กับผู้รับอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนที่ส่งมอบให้ลูกค้าตามขั้นตอนที่กำหนด

10215.04 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการรับรายการตรวจสอบข้อมูลของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
  2. ปฏิบัติการบันทึกรายการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนที่ส่งมอบ
  3.
ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนที่ส่งมอบให้ลูกค้า
  4.ปฏิบัติการเก็บเงินค่าภาษีจากการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  5.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
วิธีการรับส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้า
  2.
การส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์ใช้บทบาทสมมติ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
การเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
การส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนที่ส่งมอบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การตรวจสอบข้อมูลของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า จะต้องจัดเตรียมเอกและพัสดุด่วนที่จะส่งมอบตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งทำการตรวจสอบรายและได้รับยืนยันจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นลายลักษณ์อักษร
เช่น การลงลายมือชื่อ การประทับตรา ถูกต้องตามขั้นตอนกำหนด
   2. การเก็บเงินค่าภาษีจากการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อคำนวณภาษี พร้อมทั้งทำการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคำนวณภาษีตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดคือ
ประมวลการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ภาค 2 ว่าด้วยการนำเข้า
พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายจากการคำนวณภาษีให้ผู้รับทราบ
  3.
การส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนที่ส่งมอบ
จะต้องนำเอกสารและพัสดุด่วนที่ได้จัดเตรียมเพื่อการส่งมอบทำการส่งมอบให้กับผู้รับตามขั้นตอนที่กำหนดคือ
ส่งโดยมีผู้รับและมีการแสดงหลักฐานการรับที่ชัดเจน โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนคือ
ทำการบันทึกรายละเอียดการส่งมอบ ทำการส่งมอบ
ตรวจสอบความถูกต้องส่งมอบให้ลูกค้าพร้อมเอกสารกำกับการส่งมอบ
ตามตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้ในสมรรถนะ
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วน
จะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
หมายถึง
  ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วน
โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น
เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล ให้ถูกต้องและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  5.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน
ส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน