หน่วยสมรรถนะ

รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบถามความต้องการของลูกค้า การดำเนินการรับฝากสิ่งของด่วน การรับชำระค่าบริการส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีในการแยกประเภทสิ่งของจัดส่งด่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10503.01 สอบถามความต้องการส่งสิ่งของด่วนของลูกค้าภายในประเทศ

1. รายละเอียดจำนวน ขนาด น้ำหนักและลักษณะของการบรรจุหีบห่อได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายละเอียดของชนิดหรือประเภทของสิ่งของจัดส่งได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. รายละเอียดของสถานที่ส่งและรายละเอียดของผู้รับได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินและค่าธรรมเนียม (COD)ได้ถูกสอบถามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10503.02 ดำเนินการรับฝากสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.บรรจุภัณฑ์/หีบห่อของสิ่งของ ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.บรรจุภัณฑ์/หีบห่อของสิ่งของได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดขนาดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.บรรจุภัณฑ์/หีบห่อของสิ่งของได้รับการประเมินราคาค่าจัดส่งอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายละเอียดของลูกค้าและเลขบัตรประชาชนถูกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5.รายละเอียดข้อมูลของผู้รับสิ่งของปลายทางถูกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6.เงื่อนไขการประกันภัยในการจัดส่งถูกกำหนดไว้ในการให้บริการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10503.03 รับชำระค่าบริการส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1. ค่าบริการในการจัดส่งสิ่งของจากลูกค้าได้รับการชำระอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารใบรายการกำกับการจัดส่ง และใบเสร็จรับเงินได้รับการออกให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการขนส่ง (COD)และใบเสร็จรับเงินได้ถูกออกให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10503.04 ใช้เทคโนโลยีในการรับสิ่งของจัดส่งด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีสำหรับการรับสิ่งของได้ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสำหรับการรับสิ่งของ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการติดต่อสอบถามรายละเอียด ขนาด น้ำหนัก
ประเภทของสินค้าหรือสิ่งของของลูกค้า
  2.
ปฏิบัติการติดต่อสอบถามสถานที่จัดส่ง รายละเอียดของผู้รับ
รายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงิน
  3.
ปฏิบัติการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการให้บริการหรือฐานข้อมูลของลูกค้า
  4.
ปฏิบัติการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยหีบห่อของสินค้าหรือสิ่งของ
  5.
ปฏิบัติการรับชำระค่าบริการในการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของ
  6.
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกใบกำกับการจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  2.
วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของส่งของจากลูกค้า
  3.
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับฝากสิ่งของจากลูกค้า
  4.
การประเมินราคาค่าจัดส่งสิ่งของและการชำระค่าบริการในการจัดส่ง
  5.
ความรู้เกี่ยวกับการหีบห่อสินค้าและการตรวจสอบหีบห่อ
  6.
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการรับฝากสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการสอบถามความต้องการของลูกค้า
ดำเนินการรับฝากสิ่งของด่วน
ตรวจสอบชื่อที่อยู่ของผู้รับและความเรียบร้อยของการบรรจุห่อสิ่งของด่วนและใช้เทคโนโลยีในการแยกประเภทสิ่งของจัดส่งด่วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การสอบถามความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ จะต้องสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด จำนวน
ขนาด น้ำหนัก และลักษณะของการบรรจุหีบห่อ ชนิดหรือประเภทของสิ่งของ
รวมถึงรายละเอียดของสถานที่จัดส่งส่ง รายละเอียดของผู้รับ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่
เบอร์โทรติดต่อ และเงื่อนไขการชำระเงินและค่าธรรมเนียม (COD) ที่ลูกค้าต้องการ
  2.
การรับฝากสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จะต้องดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์/หีบห่อของสิ่งของ ชั่งน้ำหนักและวัดขนาด
และประเมินราคาค่าจัดส่งสิ่งของ พร้อมกรอกรายละเอียดของลูกค้าเช่น ชื่อ
ที่อยู่อยู่ เลขบัตรประชาชน ฯลฯ ของผู้ใช้บริการ
และกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้รับสิ่งของปลายทาง ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่
เบอร์โทรติดต่อของผู้รับ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขการประกันภัยในการจัดส่ง
  3.
การรับชำระค่าบริการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จะต้องชำระเงินค่าจัดส่งสิ่งของด่วนจากลูกค้า พร้อมทั้งออกเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่ง
และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินและค่าธรรมเนียมในการขนส่ง (COD) ให้แก่ลูกค้า
  4.
การใช้เทคโนโลยีในการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ เช่น
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการรับชำระเงินและออกเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่ง
และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินและค่าธรรมเนียมในการขนส่ง (COD) ให้แก่ลูกค้า
  5.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน