หน่วยสมรรถนะ

ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของด่วน
ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ผู้ปฏิบัติการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 8321 พนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเอกสาร/สินค้า
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด ศึกษาเส้นทางการเดินทางของยานพาหนะ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการควบคุมยานพาหนะที่ขนส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.
พระราชบัญญัติจราจรทางบก
  2.
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10105.01 ปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะ

1.ผู้ขับขี่ได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการขับขี่อย่างครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนด
2.ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎระเบียบในการขับขี่อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่กำหนด

10105.02 ศึกษาเส้นทางการเดินทางของยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

1.แผนที่เส้นทางการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนได้ถูกจัดเตรียมอย่างครบถ้วนตามเส้นทางที่กำหนด
2. ข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางได้ศึกษาเส้นทางการขนส่งก่อนจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนอย่างถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด
3.เส้นทางการจัดส่งได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนตามเส้นทางที่กำหนด

10105.03 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมยานพาหนะที่จัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมยานพาหนะที่ขนส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีการสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานในการควบคุมยานพาหนะที่ขนส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการปฏิบัติตามกฏระเบียบการขับขี่ยานพาหนะ
  2.
ปฏิบัติการศึกษาเส้นทางการเดินทางของยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
  3.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมยานพาหนะที่จัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
  2.
คุณลักษณะของสินค้า
  3.
การตรวจสอบยานพาหนะสำหรับขนส่ง
  4.
การบำรุงรักษายานพาหนะ
  5.
กฎระเบียบการจราจร
  6.
เส้นทางการเดินทางเพื่อจัดส่งพัสดุ
  7.
การอ่านแผนที่
  8.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมยานพาหนะสำหรับขนส่ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมยานพาหนะที่ใช้จัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการควบคุมยานพาหนะที่ใช้จัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การควบคุมยานพาหนะที่ใช้จัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด
การศึกษาเส้นทางการเดินทางของยานพาหนะ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการควบคุมยานพาหนะที่ขนส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะ
ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องรู้กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
และรู้ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร
เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด
  2.
การศึกษาเส้นทางการเดินทางของยานพาหนะ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้นทาง
และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางการขนส่งก่อนจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน
รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้อง
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการควบคุมยานพาหนะที่ขนส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมยานพาหนะ
และการนำเทคโนโลยีการสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงานในการควบคุมยานพาหนะที่ขนส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4.
ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามกฎจราจร โดยกฎจราจร คือ
ส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบังคับควบคุมการจราจรให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความ
เป็นระเบียบกฎหมายจราจรที่ใช้เป็นหลักในประเทศ ก็ คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535
  5.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  6.
ถูกต้องตามเส้นทางที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามเส้นทางการจัดส่งสินค้าโดยผู้ควบคุมเส้นทางเป็นผู้กำหนด
  7.
องค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบก มี 6 อย่างดังนี้
  1.
ตัวบทกฎหมาย ซึ่งจะกำหนด สิทธิ และ
หน้าที่ของผู้ใช้รถและใช้ถนนผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  2.
ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ คนขับรถทุกชนิด (รวมถึงคนนั่งหรือซ้อนรถด้วย)
คนที่ต้องใช้ถนน (เดินเท้าข้ามถนน จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์)
  3.
ผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวน ฯลฯ
  4.
เครื่องมือในการใช้บังคับ ได้แก่ เครื่องหมายจราจร และสัญญาณจราจร ฯลฯ
  5.
เครื่องมือในการจับกุม ได้แก่ เครื่องจับความเร็ว
เครื่องตรวจแอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดควัน เครื่องตรวจวัดเสียง
เครื่องตรวจวัดฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
  6.
วิธีการบังคับหรือการลงโทษ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ
การลงโทษจำคุก การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน