หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของด่วน
ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ผู้ปฏิบัติการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 8321 พนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเอกสาร/สินค้า
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะเพื่อการบำรุงรักษาโดยการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ การตรวจสอบความพร้อมเอกสารยานพาหนะ และการดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าและการกำหนดการวันเวลาการบำรุงรักษายานพาหนะ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.
พระราชบัญญัติจราจรทางบก
  2.
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร
เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10104.01 เตรีัยมความพร้อมของยานพาหนะเพื่อการบำรุงรักษา

1.ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งถูกจัดเตรียมยานพาหนะเพื่อรอตรวจสอบความพร้อมตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งถูกตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนด

10104.02 ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

1.คู่มือยานพาหนะได้ถูกกำหนดวันเวลาการบำรุงรักษายานพาหนะอย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
2.ยานพาหนะสำหรับการขนส่งได้รับการตรวจสอบวันเวลาการบำรุงรักษาตามคู่มืออย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด
3.ยานพาหนะได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะเพื่อการบำรุงรักษา
  2.
ปฏิบัติการดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
  2.
คุณลักษณะของสินค้า
  3.
การตรวจสอบยานพาหนะสำหรับขนส่ง
  4.
การบำรุงรักษายานพาหนะ
  5.
กฎระเบียบการจราจร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

ลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมเอกสารยานพาหนะ
การตรวจสอบความพร้อมเอกสารยานพาหนะ การตรวจสอบวันเวลาการบำรุงรักษายานพาหนะ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะเพื่อการบำรุงรักษา
จะต้องตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ อาทิ ตรวจสอบลมยาง ระดับน้ำหม้อพัก
ไฟเลี้ยวทั้งด้านหน้าและหน้าหลัง ฯลฯ
และตรวจสอบเอกสารแนบประกอบการใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
เอกสารแนบประกอบการใช้ยานพาหนะ หมายถึง สมุดคู่มือการเช็คระยะรถ คู่มือการเช็คระยะ
หรือคู่มือยานพาหนะประจำรถ เป็นต้น
  3.
การดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
จะต้องดำเนินการตรวจสอบวันเวลาการบำรุงรักษายานพาหนะตามคู่มือยานพาหนะอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด
  4.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  5.
คำว่า “ถูกต้องตามระยะที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามระยะเวลาในการบำรุงรักษายานพาหนะตามที่ระบุไว้ในคู่มือยานพาหนะ
  6.
องค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบก มี 6 อย่างดังนี้
  1.
ตัวบทกฎหมาย ซึ่งจะกำหนด สิทธิ และ
หน้าที่ของผู้ใช้รถและใช้ถนนผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  2.
ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ คนขับรถทุกชนิด (รวมถึงคนนั่งหรือซ้อนรถด้วย)
คนที่ต้องใช้ถนน (เดินเท้าข้ามถนน จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์)
  3.
ผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวน ฯลฯ
  4.
เครื่องมือในการใช้บังคับ ได้แก่ เครื่องหมายจราจร และสัญญาณจราจร ฯลฯ
  5.
เครื่องมือในการจับกุม ได้แก่ เครื่องจับความเร็ว เครื่องตรวจแอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดควัน
เครื่องตรวจวัดเสียง เครื่องตรวจวัดฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
  6.
วิธีการบังคับหรือการลงโทษ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ
การลงโทษจำคุก การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน