หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของด่วน
ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ผู้ปฏิบัติการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 8321 พนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเอกสาร/สินค้า
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ ดำเนินการจัดการด้านเอกสารพัสดุและสินค้าให้มีความสอดคล้องกับยานพาหนะ กำหนดชนิดของยานพาหนะที่เหมาะสมตามเส้นทางการจัดส่ง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก
  
2. ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10103.01 ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ

1. ยานพาหนะได้ถูกจัดเตรียมเพื่อตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ยานพาหนะได้รับการตรวจสอบความพร้อมก่อนการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. รายงานการตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะได้จัดทำรายงานข้อมูลและข้อบกพร่องอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10103.02 จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อเข้ารับพัสดุและสินค้าด่วน

1. ยานพาหนะเพื่อเข้ารับพัสดุและสินค้าด่วนได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามลักษณะสินค้า
2.ยานพาหนะเพื่อเข้ารับพัสดุและสินค้าด่วนได้รับการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใส่สินค้าและอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของพัสดุและสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ
  2.
ปฏิบัติการจัดเตรียมยานพาหนะเพื่อเข้ารับพัสดุและสินค้าด่วน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
  2.
คุณลักษณะของสินค้า
  3.
การตรวจสอบยานพาหนะสำหรับขนส่ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การจัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ การดำเนินการจัดการด้านเอกสารพัสดุและสินค้าด่วนให้มีความสอดคล้องกับยานพาหนะ
และการกำหนดชนิดของยานพาหนะที่เหมาะสมตามเส้นทางการจัดส่ง
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ
จะต้องตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะก่อนการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
และดำเนินการจดบันทึกสภาพยานพาหนะอย่างถูกต้องครบถ้วน
รวมถึงจัดทำรายงานและบันทึกข้อบกพร่องของยานพาหนะเพื่อการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าอย่างปลอดภัย
  2.
จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อเข้ารับพัสดุและสินค้าด่วน
จะต้องจัดเตรียมยานพาหนะก่อนเข้ารับพัสดุและสินค้าด่วนตามลักษณะสินค้า
รวมถึงการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สำหรับใส่สินค้าและอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของพัสดุและสินค้า
เช่น กล่องใส่เอกสาร กระบะใส่พัสดุ อุปกรณ์ใส่สินค้า และสายรัดสินค้า เป็นต้น
  3.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  4.
องค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบก มี 6 อย่างดังนี้
  1.
ตัวบทกฎหมาย ซึ่งจะกำหนด สิทธิ และ
หน้าที่ของผู้ใช้รถและใช้ถนนผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  2.
ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ คนขับรถทุกชนิด (รวมถึงคนนั่งหรือซ้อนรถด้วย)
คนที่ต้องใช้ถนน (เดินเท้าข้ามถนน จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์)
  3.
ผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวน ฯลฯ
  4.
เครื่องมือในการใช้บังคับ ได้แก่ เครื่องหมายจราจร และสัญญาณจราจร ฯลฯ
  5.
เครื่องมือในการจับกุม ได้แก่ เครื่องจับความเร็ว
เครื่องตรวจแอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดควัน เครื่องตรวจวัดเสียง
เครื่องตรวจวัดฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
  6.
วิธีการบังคับหรือการลงโทษ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ
การลงโทษจำคุก การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน