หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-1-000ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

ทบทวนครั้งที่

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ผู้ปฏิบัติการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า และการแจ้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อให้กับลูกค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10101.01 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

1. วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้าได้ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อมีความแข็งแรงทนทานต่อการขนส่งและระยะทางที่จะจัดส่งไปยังผู้รับปลายทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10101.02 แจ้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อให้กับลูกค้า

1.หีบห่อที่ไม่เรียบร้อยได้ถูกแจ้งรายละเอียดแก่ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อพัสดุได้ถูกแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
  2.
ปฏิบัติการแจ้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อให้กับลูกค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
  2.
คุณลักษณะของสินค้า
  3.
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกัน กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
และการแจ้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อให้กับลูกค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพัสดุ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการขนส่งและระยะทาง
  2. การแจ้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อให้กับลูกค้า
จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดบกพร่องและความไม่เรียบร้อยของหีบห่อของพัสดุที่รับจากลูกค้า
เช่น ความแข็งแรง รอยฉีกขาด
และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบรรจุหีบห่อพัสดุของลูกค้า
  3.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน