หน่วยสมรรถนะ

บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 08 code 1344 Title EN Social welfare managers ISCO 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย ISCO 5419 ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถกำหนดสายการบังคับบัญชาการเหตุการณ์ขั้นกลาง จัดโครงสร้างการบริหารและจัดองค์กรศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (organization structure) การรับคำสั่ง การบัญชาการ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ บทบาทหน้าที่ การจัดการทรัพยากร การสั่งการและการรายงานขั้นกลาง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้บริหารงานกู้ภัย นักบริหารงานบรรเทาสาธารณภัย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202131 จัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System (ICS)

1 กำหนดสายการบังคับบัญชาลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและเอกภาพของการบังคับบัญชา การสั่งการร่วม Unified Command
2. จัดโครงสร้างการบริหารและจัดองค์กรศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (organizationstructure)

202132 ปฎิบัติตามแผนเผชิญเหตุ IAP ที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว

1. ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ(Reliance on an Incident Action Plan) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
2. ปฎิบัติกิจกรรมเป็นไปตามแนวทาง นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงาน

202133 การบริหารจัดการศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือ

1. การจัดการทรัพยากรจำแนก ชนิด ประเภททรัพยากร Type & kindขอรับการสนับสนุนทรัพยากรOrdering การส่งมอบ ทรัพยากร Dispatched & Deployedตรวจสอบสถานะทรัพยากร Status tracking & Recovering จัดการทรัพยากรครบวงจรหลักTactical Resources: (ปฏิบัติการ)บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์
2. กำหนดสัญลักษณ์การจัดพื้นที่ปฏิบัติการ (Incident FacilityMap Symbols)
3. ปฎิบัติการบูรณาการด้านการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร
4. จัดการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง Information and Intelligence

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  ทักษะการบัญชาการเหตุการณ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  ความรู้เรื่องการบัญชาการเหตุการณ์ ICS
  ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีบทบาท:
   a. ควบคุมดูแลการปฏิบัติการในภาพรวม
   b. มอบอำนาจการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ
   c. รับฟังแนวทางการปฏิบัติงานทั่วไปจากเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
   § ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้: § § a. ดูแลความปลอดภัยในเหตุการณ์นั้น
   b. สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง(Stake holder)ทั้งภายในและภายนอก
   c. แต่งตั้ง และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงาน
  
  
   § ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้: § § a. รับผิดชอบต่อกิจกรรมและภารกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้น จนกว่าจะมีการมอบอำนาจ และมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
   b. ประเมินความต้องการของเจ้าหน้าที่
   c. กำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการ
   d. กำหนดทิศทางให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  
  
   การเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการเหตุการณ์อธิบายวิธีทำได้เมื่อ:
   a. เหตุการณ์ลุกลาม หรือลดความรุนแรงลง
   b. ขอบเขตอำนาจ(พื้นที่การปกครองขยาย) หรือระเบียบเปลี่ยน
   c. เหตุการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น หรือ ลดลง
   a. Incident Commander: Transferring
   b. การมอบอำนาจในการบัญชาการเหตุการณ์ควรมีการดำเนินการ ดังนี้: c. d. a. บรรยายสรุปให้แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์คนใหม่
   b. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการเหตุการณ์
  
  
   ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์
   · ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ดังนี้: · · o รับผิดชอบภารกิจเฉพาะตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย
   o ทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการในปฏิบัติการเพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
   o เป็นผู้แทนหน่วยงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีเขตพื้นที่การปกครองร่วมกัน
  
   เจ้าหน้าที่ประจำผู้บัญชาการ Command Staff ในบางกรณี ผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจมีความจำเป็นที่จะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:
   · ให้ข้อมูล ประสาน และดูแลความปลอดภัยให้แก่ระบบการทำงานทั้งหมด
   · รายงานการดำเนินงานให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบโดยตรง
   การจัดแผนกงานต่าง ๆ ในการบัญชาการเหตุการณ์ มีดังนี้
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Public Information Officer
  uให้คำแนะนำแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล และการรับมือสื่อมวลชน ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลแก่
  ส่วนแผนงานรับข้อมูล และให้ข้อมูลแก่ชุมชน และสื่อมวลชน
  เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย uให้คำแนะนำแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์เกี่ยวกับuความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทำงานร่วมกับส่วนปฏิบัติการเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ดูแลความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน Liaison Officer uช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการเป็น จุดติดต่อประสานงาน แก่หน่วยงานที่ร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ข้อมูลและข้อซักถามถาม แก่หน่วยงานต่างๆ
  ส่วนปฎิบัติการ OSC สั่งการและประสานการปฏิบัติการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการบัญชาการมักจะเป็นหน่วยงานแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุ- ขยายตัวแบบ Bottom up เป็นส่วนที่มีข้อมูลและใช้วัสดุอุปกรณ์ในเหตุการณ์มากที่สุด อาจมีพื้นที่รวมพลและมีการจัดองค์กรแบบพิเศษ
  หัวหน้าส่วนปฎิบัติการ กำหนดยุทธวิธีและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จัดระเบียบ มอบหมายงานและควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์จัดระเบียบการปฏิบัติการทางอากาศและทรัพยากรในพื้นที่รวมพล Staging Area
  ส่วนแผนงาน PSC รวบรวม วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและข่าวกรอง บริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ ในแผนงาน ประมวลแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการu ดำรงสถานะของทรัพยากร uติดตามและรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน uเตรียมแผนปฏิบัติการ IAP พัฒนายุทธศาสตร์ทางเลือก ให้บริการด้านงานเอกสาร เตรียมการวางแผนถอนกำลัง เตรียมสถานที่ทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่ได้รับมอบหมาย
  ส่วนแผนงานหน่วยทรัพยากรดำเนินการขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมดและข้อมูลสถานะของทรัพยากร มีบทบาทสำคัญในการ จัดทำแผนปฏิบัติการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  ส่วนแผนงาน หน่วยสถานการณ์เตรียมนำเสนอและสรุปสถานการณ์ จัดทำแผนที่และการนำเสนอ
  ส่วนแผนงาน หน่วยจัดทำเอกสาร เตรียมบริการด้านการถ่ายเอกสาร รวมทั้งเขียนแผนปฏิบัติการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อ
  ส่วนแผนงาน หน่วยถอนกำลัง ช่วยให้แน่ใจว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหลังการใช้งานแล้ว
  ส่วนแผนงานยังมีหน้าที่จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการและการรับมือเมื่อเกิดเหตุขึ้น
  ส่วนสนับสนุน LSC การสื่อสาร สนับสนุนทางการแพทย์ จัดเตรียมเสบียงอาหาร จัดเตรียมพัสดุ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก สนับสนุนภาคพื้นดิน
  หน้าที่ของหัวหน้าส่วนสนับสนุน :เตรียมทรัพยากรและบริการที่จำเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการบางส่วนและส่งต่อให้ส่วนแผนงาน จัดซื้ออุปกรณ์และให้บริการซ่อมบำรุงที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  แผนกบริการหน่วยสื่อสาร เตรียมการและสนับสนุนการวางแผนการสื่อสาร แจกจ่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร กำกับดูแลศูนย์สื่อสาร จัดหาเครื่องมือสื่อสารให้เพียงพอกับความต้องการ
  แผนกบริการ หน่วยการแพทย์ปรับใช้แผนการแพทย์ ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้นและรักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อน เตรียมการในการปฏิบัติการตามขั้นตอนเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
  แผนกบริการ หน่วยเสบียง จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มแบบพกพา(อาหารกล่อง) จัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านอาหาร
  แผนกสนับสนุน ส่วนพัสดุ ตัดสินใจในการจัดเตรียมพัสดุต่างๆตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ จัดระเบียบ รับของ เก็บรักษาและแจกจ่ายพัสดุ ให้บริการวัสดุสิ้นเปลือง จัดวางระเบียบพัสดุ และคุรุภัณฑ์บำรุงรักษาพัสดุและคุรุภัณฑ์
  แผนกสนับสนุน ฝ่ายอำนวยการ จัดเตรียมและบำรุงรักษาสถานที่บัญชาการตั้งผู้จัดการฐานและค่ายพักจัดเตรียมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและให้บริการบำรุงรักษา (สุขอนามัย ไฟส่องสว่าง และทำความสะอาด)
  แผนกสนับสนุน หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน เตรียมแผนการขนส่ง เตรียมการเคลื่อนกำลัง เอกสาร เชื้อเพลิง และบำรุงรักษาทรัพยากร เตรียมการขนส่งคน อุปกรณ์ อาหารและเครื่องมือ
  แผนกสนับสนุนด้านการเงิน รับผิดชอบด้านการเงินและ วิเคราะห์ทางการเงินเจรจาต่อรองการซื้อขายติดตามการลงเวลาของผู้ปฏิบัติงานและการใช้อุปกรณ์ ดำเนินการตามข้อเรียกร้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ ทำงานร่วมกับแผนกส่งกำลังในการจัดหาทรัพยากรติดต่อเจรจาและกำกับตรวจสอบการจัดซื้อ รักษาเวลาทำงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายชดเชยการบาดเจ็บและการชำรุดของชีวิตและทรัพย์สิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  .N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การบริหารวิกฤติการ ICS เอกสารการผ่านการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกสารการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ภัยแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน 1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด สามารถบัญชาการเหตุการณ์ขั้นกลาง จัดโครงสร้างการบริหารและจัดองค์กรศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (organization structure) การรับคำสั่ง การบัญชาการ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ บทบาทหน้าที่ การจัดการทรัพยากร การสั่งการและการรายงานขั้นกลาง
  มีความรู้ตามหลักการบริหารวิกฤติการ ICS อธิบายวิธีเข้าใจและปฎิบัติได้เกี่ยวกับการในศูนย์ บัญชาการ table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=596 style='width:447.0pt;margin-left:18.0pt' tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 1 กำหนดสายการบังคับบัญชา ลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและเอกภาพของการบังคับบัญชา การสั่งการร่วม Unified Command.การจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ Management by objective ทุกเหตุการณ์ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 2 การจัดโครงสร้างองค์กรแบบ Modular ขยายตัวแบบ Top Down ขึ้นอยู่กับขนาด ความซับซ้อน กำหนดขนาดของการควบคุม Span of Control ช่วงการควบคุม ที่เหมาะสมเป็นหลัก ในการกำหนดโครงสร้าง เอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of Command รักษาเอกภาพการบังคับบัญชาโดยมี หัวหน้าคนเดียวขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนเดียวรับภารกิจจากผู้บังคับบัญชาคนเดียว การบัญชาการร่วม (Unified Command)เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ อธิบายวิธีทำงานร่วมกันได้ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้อธิบายวิธีตัดสินใจร่วมกันภายใต้โครงสร้างการสั่งการร่วมกันกำหนดขอบเขตการควบคุมที่เหมาะสมของหัวหน้างาน 1 คน ผู้ใต้บังคับบัญชา 3 – 7 คน มีความรู้เรื่องแผนเผชิญเหตุ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 3. การมอบอำนาจการบังคับบัญชา จาก ผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง มีการสรุปข้อมูลทุกครั้ง และแจ้งใต้บังคับบัญชาทุกคนทราบ 4. การบูรณาการด้านการสื่อสาร การจัดการข้อมูลและข่าวสาร /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 5 ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ (Reliance on an Incident Action Plan) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้สำเร็จกำหนดให้มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ เรียกว่า an operational period จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบอกเล่าก็ได้ 6 กำหนดกิจกรรมเป็นไปตามแนวทาง นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงาน /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 7. การจัดการทรัพยากร การจำแนก ชนิด ประเภททรัพยากร Type & kind การขอรับการสนับสนุนทรัพยากร Ordering การส่งมอบ ทรัพยากร Dispatched & Deployed สถานะทรัพยากร Status tracking & Recovering การจัดการทรัพยากรครบวงจรหลักTactical Resources: (ปฏิบัติการ) บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ดำเนินกลยุทธ์)Support Resources: (สนับสนุน) ทรัพยากรอื่นทั้งหมดที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการบริหารงานของระบบ เช่น อาหาร อุปกรณ์สื่อสาร หรือพัสดุอื่นๆ) 8 กำหนดสัญลักษณ์การจัดพื้นที่ปฏิบัติการ Incident Facility Map Symbols 9. ปฎิบัติการบูรณาการด้านการสื่อสารกำหนดแผนและข่ายการสื่อสารที่ทราบทั่วกัน อุปกรณ์ ขั้นตอน และระบบการสื่อสาร ต้องอธิบายวิธีเชื่อมต่อและใช้ร่วมกันได้ 10. จัดการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง Information and Intelligence 10 . กำหนดความรับผิดชอบ (Accountability) 11 การส่งออกไปปฏิบัติงาน Dispatchedต้องมีการประเมินสถานการณ์และเผชิญเหตุตามแผนเจ้าหน้าที่ /อุปกรณ์ ต้องไม่ส่งไปจนกว่าจะได้รับการร้องขอจาก uon-scene Incident Command อธิบายวิธีจัดการสถานการณ์ตามหลัก ICS ได้โดยการ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 1 กำหนดสายการบังคับบัญชา ลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและเอกภาพของการบังคับบัญชา การสั่งการร่วม Unified Command 2.การจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ Management by objective ทุกเหตุการณ์ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ลักษณะของการจัดโครงสร้างองค์การในการบัญชาการเหตุการณ์ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 1. จัดโครงสร้างองค์กรแบบ Modular ขยายตัวแบบ Top Down ขึ้นอยู่กับขนาด ความซับซ้อน 2 กำหนดขนาดของการควบคุม Span of Control ช่วงการควบคุม ที่เหมาะสมเป็นหลัก ในการกำหนดโครงสร้าง 3 เอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of Command รักษาเอกภาพการบังคับบัญชาโดยมี หัวหน้าคนเดียวขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนเดียวรับภารกิจจากผู้บังคับบัญชาคนเดียว 4 การบัญชาการร่วม (Unified Command) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ อธิบายวิธีทำงานร่วมกันได้ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้อธิบายวิธีตัดสินใจร่วมกันภายใต้โครงสร้างการสั่งการร่วมกัน ความรู้ในการมอบอำนาจในการบัญชาการ /td /tr tr style='height:21.0pt' td width=596 style='width:447.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:21.0pt' 1 มอบอำนาจการบังคับบัญชา จาก ผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง 2 บรรยายสรุปเหตุการณ์ บันทึกการส่งมอบงาน บันทึกเหตุการณ์เพื่อให้การบริหารเหตุการณ์เป็นไปด้วยความต่อเนื่องไม่เกิดความเสีย /td /tr /table
  ความรู้ในการจัดพื้นที่ปฎิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย ศูนย์บัญชาการเหตุการจัดตั้งขึ้น ณ พื้นที่เกิดเหตุ (Incident Command Post : ICP) จุดระดมทรัพยากร (Staging Area : S) การจัดตั้งผู้จัดการจุดระดมทรัพยากรเพื่อควบคุม ดูแลทรัพยากรในจุดระดมทรัพยากร ควรตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุและอธิบายวิธีส่งทรัพยากรเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา วิเคราะห์เส้นทางเข้าพื้นที่ (Access Routes) ขนาดของพื้นที่กว้างเพียงพอหรือไม่ ความปลอดภัยของพื้นที่ ความรู้เรื่อง ฐานปฎิบัติการ (Base:B) พื้นที่แคมป์ (Camp : C) ใช้สำหรับการสนับสนุนเสียบอาหาร ที่พัก สุขา สถานพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ซ่อมบำรุงและเก็บรักษาทรัพยากร ฐานเฮลิคอปเตอร์ (Helibase)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1 การทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 2 สัมภาษณ์ รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน