หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-3-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitioner
ISCO 2212 Emergency medicine specialist
ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ
ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners
ISCO 3256 Medical assistant
ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มีความรู้ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกสามารถอธิบายขั้นตอนปฏิบัติการ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกได้ มีความรู้ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ มีความรู้ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103211 ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก

1. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก ได้ถูกต้องครบถ้วน
2. ปฏิบัติการ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก ได้ถูกต้องครบถ้วน

103212 ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ

1. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำได้ถูกต้อง

103213 ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

1. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ

  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า


(ค) คำแนะนำในการประเมิน

  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
  1.
การสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
  2.การสัมภาษณ์
  3.
การสาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก ขั้นตอนปฏิบัติการ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกได้ ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกขั้นตอนปฏิบัติการ
ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกได้ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก

2.สอบสัมภาษณ์

3. สาธิตการปฎิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน