หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-3-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitioner
ISCO 2212 Emergency medicine specialist
ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ
ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners
ISCO 3256 Medical assistant
ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถใช้องค์ความรู้ปฏิบัติสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนำองค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102211 สื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

1. อธิบายวิธีใช้องค์ความรู้ปฏิบัติสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
2. ประเมินวิธีการสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

102212 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

1. นำองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ประเมินวิธีการนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการแพทย์

102213 พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

1. อธิบายวิธีนำองค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้
2. ประเมินวิธีการนำองค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ

  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน
ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
  1.ทดสอบข้อเขียน
ปรนัย 4 ตัวเลือก
  2.
สอบสัมภาษณ์
  3.สาธิตการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด
  สามารถใช้องค์ความรู้ปฏิบัติสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนำองค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้ประเมินวิธีการนำองค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก

2.สอบสัมภาษณ์

3.สาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน