หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-3-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitioner
ISCO 2212 Emergency medicine specialist
ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ
ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners
ISCO 3256 Medical assistant
ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ศึกษาความรู้ทดสอบในสถานการณ์จำลอง สามารถปฏิบัติทดสอบในสถานการณ์จำลองเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์จำลองต่างๆได้ เด็กและผู้ใหญ่ การดูแลผู้เจ็บป่วยที่มีการหายใจล้มเหลวฉับพลัน การดูแลภาวะช็อก การดูแลผู้เจ็บป่วยที่มีอาการชัก สามารถประเมินความปลอดภัยในจุดเกิดเหตุในสถานการณ์จำลองได้ ได้แก่ การใส่อุปกรณ์ป้องกันตัว การประเมินความปลอดภัยของสถานการณ์ การเป็นผู้นำของทีมกู้ชีพ ติดต่อสื่อสาร ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินสื่อสาร ท างานภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการและศูนย์สั่งการ ประสานงานและทำงานร่วมกับบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่จุดเกิดเหตุในสถานการณ์จำลองได้ ให้คำแนะนำการฝึกในสถานการณ์จำลองได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินชุมชน
อาสาฉุกเฉินการแพทย์
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102131 ทดสอบในสถานการณ์จำลอง

1 ให้การดูแลทั่วไปในผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุในสถานการณ์จำลองได้
2. ประเมินความปลอดภัยในจุดเกิดเหตุในสถานการณ์จำลองได้
3. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินสื่อสารทำงานภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการและศูนย์สั่งการประสานงานและทำงานร่วมกับบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่จุดเกิดเหตุในสถานการณ์จำลองได้
4. เขียนสถานการณ์จำลอง และให้คำแนะนำการฝึกในสถานการณ์จำลองได้

102132 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์จำลอง

1. ให้การดูแลทั่วไปในผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุในสถานการณ์จำลองได้ได้แก่ การดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ การดูแลผู้ป่วยที่โดนข่มขืน ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบการยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการดูแลผู้ป่วยหอบหืด การดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กและผู้ใหญ่การดูแลผู้เจ็บป่วยที่มีการหายใจล้มเหลวฉับพลัน การดูแลภาวะช็อก การดูแลผู้เจ็บป่วยที่มีอาการชัก
2. ประเมินความปลอดภัยในจุดเกิดเหตุในสถานการณ์จำลองได้ ได้แก่ การใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวการประเมินความปลอดภัยของสถานการณ์ การเป็นผู้นำของทีมกู้ชีพ
3. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินสื่อสาร ทางานภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการและศูนย์สั่งการ ประสานงานและทำงานร่วมกับบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินอื่นๆที่จุดเกิดเหตุในสถานการณ์จำลองได้
4. เขียนสถานการณ์จำลอง และให้คำแนะนำการฝึกในสถานการณ์จำลองได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ

  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะความรู้ฉุกเฉินการแพทย์
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
  ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
  หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
1. การสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. การสัมภาษณ์
3 การสาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
N/A
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินสื่อสารทำงานภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการและศูนย์สั่งการ ประสานงานและทำงานร่วมกับบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่จุดเกิดเหตุในสถานการณ์จำลองได้ให้การดูแลทั่วไปในผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุในสถานการณ์จำลองได้ ได้แก่ การดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ การดูแลผู้ป่วยที่โดนข่มขืน การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลผู้ป่วยหอบหืด การดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพใน ศึกษาความรู้ทดสอบในสถานการณ์จำลอง สามารถปฏิบัติทดสอบในสถานการณ์จำลองเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์จำลองต่างๆได้ เด็กและผู้ใหญ่ การดูแลผู้เจ็บป่วยที่มีการหายใจล้มเหลวฉับพลัน การดูแลภาวะช็อก การดูแลผู้เจ็บป่วยที่มีอาการชัก สามารถประเมินความปลอดภัยในจุดเกิดเหตุในสถานการณ์จำลองได้ ได้แก่ การใส่อุปกรณ์ป้องกันตัว การประเมินความปลอดภัยของสถานการณ์ การเป็นผู้นำของทีมกู้ชีพ ติดต่อสื่อสาร ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินสื่อสาร ท างานภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการและศูนย์สั่งการ ประสานงานและทำงานร่วมกับบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่จุดเกิดเหตุในสถานการณ์จำลองได้ ให้คำแนะนำการฝึกในสถานการณ์จำลองได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. การสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก

2. การสัมภาษณ์

3. การสาธิตการปฎิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน