หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-3-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitioner
ISCO 2212 Emergency medicine specialist
ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ
ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners
ISCO 3256 Medical assistant
ISCO 3258 Emergency paramedic

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102111 ปฏิบัติการฉุกเฉินสถานการณ์ต่างๆ

1. ปฏิบัติการฉุกเฉินสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
2. ประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉินสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

102112 อธิบายความหมายศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

1. อธิบายความหมายศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

102113 หัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

1. ปฏิบัติการเทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆได้
2. ปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง

102114 ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

1. อธิบายขั้นตอนระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

102115 อธิบายระเบียบวิธีวิจัยทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1. ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างถูกต้องได้
2. ปฏิบัติการวิจัยฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างถูกต้องได้

102116 อธิบายวิธีทำหัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์

1. ปฏิบัติการหัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ในเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการหัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ในเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ

  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์
  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป
ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
  ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะความรู้ฉุกเฉินการแพทย์
เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
  1.
ทอดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
  2.
สอบสัมภาษณ์
  3.
สาธิตการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ปฏิบัติการฉุกเฉินสถานการณ์ต่างๆเข้าใจคำศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินได้ขั้นตอนการปฏิบัติการเทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆได้
มีความรู้ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินรู้ระเบียบวิธีวิจัยทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
สามารถปฏิบัติการหัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ในเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก

2. สอบสัมภาษณ์

3. สาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ปฏิบัติการฉุกเฉิน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน