หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitioner
ISCO 2212 Emergency medicine specialist
ISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพ
ISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitioners
ISCO 3256 Medical assistant
ISCO 3258 Emergency paramedic

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนความรู้บริหารงานสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101121 อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

1.บอกความหมายของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
2.อธิบายถึงความสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
3.อธิบายพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้อย่างถูกต้อง

101122 อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

1.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.ป้องกันอันตรายจากการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายวิธีจัดการความเครียดได้อย่างถูกต้อง

101123 อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

1. อธิบายวิธีตีความข้อกฎหมายจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. อธิบายวิธีการรักษาความลับของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายสิทธิของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101124 อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

1. อธิบายตำแหน่งและการทำงานอวัยวะระบบต่างๆของร่างการมนุษย์ได้ถูกต้อง
2. อธิบายศัพท์ต่างๆที่ใช้บรรยายส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายท่าทางทางการวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

101125 อธิบายความรู้ระบบสุขภาพประเทศไทย

1. อธิบายระบบสุขภาพประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายโครงสร้าง ระบบสุขภาพประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
3.อธิบายสิทธิ ของการเข้าถึงบริการสุขภาพของประเทศได้อย่างถูกต้อง

101126 อธิบายความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีถ่ายทอดความรู้การแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

101127 อธิบายความรู้บริหารงานสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานสาธารณสุขด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

101128 อธิบายความรู้เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

1.อธิบายหลักเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.อธิบายเศรษฐศาสตร์กับการบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายวิธีการบริหารงานสาธารณสุข ได้อย่างถูกต้อง

101129 อธิบายความรู้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย่างถูกต้อง

1. อธิบายองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายวิธีการนำแพทย์ทางเลือก มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

10112A บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

1. รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินและรวมไปถึงติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่รับแจ้งได้อย่างถูกต้อง
2. คัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วยที่มีการแจ้งเหตุเข้ามา และสั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
3. ให้คำแนะนำแก่หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง
4. เข้าใจและอธิบายหลักการสวัสดิภาพความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมระหว่างการปฏิบัติงานได้ได้อย่างถูกต้อง
5. อธิบายหลักการทำงานร่วมกันระหว่างบริการการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่อไปนี้
ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


(ค) คำแนะนำในการประเมิน
พิจารณาหลักฐานการปฎิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2.สอบสัมภาษณ์
3.สาธิตการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
  N/A
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนความรู้บริหารงานสาธารณสุข
ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก

2.สอบสัมภาษณ์

3. สาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน