หน่วยสมรรถนะ

Troubleshooting Process Abnormalities and Equipment Malfunctions

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Troubleshooting Process Abnormalities and Equipment

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Operation Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPO5/5-1 Diagnose Abnormality or Malfunction

1. Abnormalcondition is recognized
2. Processis stabilized as specified by company policies and procedures
3. Relevantdata is collected according to data points used to determine the condition ofthe process or equipment under normal operators
4. Relevantdata is analyzed according to data point comparison that determines deviationfrom normal operating conditions
5. Causeof malfunction or abnormality is identified

PPO5/5-2 Remedy Equipment/ Process Malfunction

1. Planof action to remedy equipment malfunction or process abnormality isdetermined according to company procedures
2. Planof action to remedy equipment malfunction or process abnormality isimplemented as per company procedures
3. Equipmentor process is verified to be within acceptable operational parametersaccording to company procedures

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Ability in using information for diagnosis of abnormality or malfunction of process and equipment and plan for remedy
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   Be able to diagnose process abnormality or malfunctions and organize plan of action in remedy equipment or process malfunctions
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Understand company procedures, and aware of information needed for diagnosis process/equipment malfunction

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
   Performance Criteria of this unit are based on company policies and procedure, and data analysis which focused on each unit operation
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   BFD and P&ID should be used for better communication of process abnormality and malfunctions

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit should be completed along with Unit PPO5/1 (Separation Systems), PPO5/2 (Heat Exchange Systems), PPO5/3 (Reaction Systems), and PPO5/4 (Pelletizing Systems)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  This unit should assess according to performance criteria as required in PPO5/5-1 and PPO5/5-2. It must also be undertaken in either an actual workplace or under a simulated work environment. However, various assessment procedures can be carried out as the following 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share