หน่วยสมรรถนะ

Reaction Systems

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Reaction Systems

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Operation Technician

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  This unit covers the monitoring and operating of Continuous Reaction System and Batch Reaction System

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPO5/3-1 Monitor and Operate Continuous Reaction System

1. Ratesmeet desired production level per company specifications
2.Production costs which arecontrolled by operators indicate efficient use of equipment, raw materials,utilities and other resources
3.Product/process meets establishedprocess specifications
4. Equipmentis monitored and maintained according to manufacturer/company operationalparameters, safety standards and government regulations
5.Equipment maintenance iscoordinated according to mechanical requirements, maintenance schedule orequipment malfunction
6.Equipment is prepared formechanical work including shut down and Lockout/Tag out according to companypolicy
7.Equipment is returned to servicefollowing mechanical work including verifying work, completing Lock out/Tagout, completing paperwork and start-up according to company policy

PPO5/3-2 Monitor and Operate Batch Reaction System

1. Chemicalreaction rates meet desired production level per company specifications
2. Productioncosts which are controlled by operators indicate efficient use of equipment,raw materials, utilities and other resources
3. Product/processmeets established process specifications
4. Equipmentis monitored and maintained according to manufacturer/company operationalparameters, safety standards and government regulations

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Understand and be able to monitor and operate the Reaction System under process variables, and company specification
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   Ability in monitoring and operating of Continuous and Batch Reaction System
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Knowledge of company related specification, process variables, and equipment parameters

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   This unit of competency in confined within company specifications, and operation parameters
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Company specifications include desired production level, production costs, equipment, and process in unit operation

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit should be completed along with Unit PPO5/1 (Separation Systems), PPO5/2 (Heat Exchange Systems), PPO5/4 (Pelletizing Systems), and PPO5/5 (Troubleshooting Process Abnormalities and Equipment Malfunctions)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  This unit should be assessed according to performance criteria as required in PPO5/3-1, and PPO5/3-2. It must also be undertaken in either an actual workplace or under a simulated work environment. However, various assessment procedures can be carried out as the following 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share