หน่วยสมรรถนะ

Heat Exchange Systems

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Heat Exchange Systems

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Operation Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPO5/2-1 Monitor and Operate Fired Heaters/Furnace System

1. Productionrates meet desired temperature per process/equipment specifications
2. Productioncosts which are controlled by operators indicate efficient use of equipment,raw materials, utilities and other resources
3. Product/processmeets established process specifications
4. Equipmentis monitored and maintained according to manufacturer /company operationalparameters, safety standards and government regulations
5.Equipment maintenance iscoordinated according to mechanical requirements, maintenance schedule orequipment malfunction
6.Equipment is prepared formechanical work including shut down and Lock out/Tag out according to companypolicy
7. Equipmentis returned to service following mechanical work including verifying work,completing Lock out/Tag out, completing paperwork and start-up according tocompany policy

PPO5/2-2 Monitor and Operate Heat Exchanger System

1. Heattransfer rates meet desired temperature per process/equipment specifications
2. Productioncosts which are controlled by operators indicate efficient use of equipment,raw materials, utilities and other resources
3. Product/processmeets established process specifications
4. Equipmentis monitored and maintained according to manufacturer /company operationalparameters, safety standards and government regulations
5. Equipmentmaintenance is coordinated according to mechanical requirements, maintenanceschedule or equipment malfunction
6. Equipmentis prepared for mechanical work including shut down and Lock out/Tag outaccording to company policy
7. Equipmentis returned to service following mechanical work including verifying work,completing Lock out/Tag out, completing paperwork and start-up according tocompany policy

PPO5/2-3 Monitor and Operate Cooling Water System

1. Cooling rates meet desired temperature perprocess/equipment specifications
2. Production costs which are controlled by operatorsindicate efficient use of equipment, raw materials, utilities and otherresources
3. Product/process meets established processspecifications
4. Equipment is monitored and maintained according tomanufacturer /company operational parameters, safety standards and governmentregulations
5. Equipment maintenance is coordinated according tomechanical requirements, maintenance schedule or equipment malfunction
6. Equipment is prepared for mechanical work includingshut down and Lockout/Tag out according to company policy
7. Equipment is returned to service following mechanicalwork including verifying work, completing Lockout/Tag out, completingpaperwork and start-up according to company policy

PPO5/2-4 Monitor and Operate Refrigeration and Chiller System

1. Cooling rates meet desired temperature perprocess/equipment specifications
2. Productioncosts which are controlled by operators indicate efficient use of equipment,raw materials, utilities and other resources
3. Product/processmeets established process specifications
4. Equipmentis monitored and maintained according to manufacturer /company operationalparameters, safety standards and government regulations
5. Equipment maintenance is coordinated according tomechanical requirements, maintenance schedule or equipment malfunction
6. Equipmentis prepared for mechanical work including shut down and Lockout/Tag outaccording to company policy
7. Equipmentis returned to service following mechanical work including verifying work,completing Lockout/Tag out, completing paperwork and start-up according tocompany policy

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Understand and be able to monitor and operate Heat Exchange Systems
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   Ability in monitoring and operating Fired Heaters/Furnace System, Heat Exchange System, Cooling Water System, Refrigeration System and Chiller System
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Knowledge of the functions of Heat Exchange Systems, related equipment, company operation parameters, safety standards, and government regulation

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Performance criteria of this unit is confined within process specification and company operational specification (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Company Operation specifications include desired production level, production costs, related equipment, and process

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit should be completed along with Unit PPO5/1 (Separation Systems), PPO5/3 (Reaction Systems), PPO5/4 (Pelletizing Systems), PPO5/5 (Troubleshooting Process Abnormalities and Equipment Malfunctions)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  Assessment of this unit should be assessed according to performance criteria required in PPO5/2-1, PPO5/2-2, PPO5/2-3 and PPO5/2-4. It must also undertake in either an actual workplace or under a simulated work environment. However, various assessment procedures can be carried out as the following 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share