หน่วยสมรรถนะ

Process and Utility Overview (2)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Process and Utility

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Chemical Engineering Technician

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPC5/4-1 Understand Petroleum Process

1.Explain Petroleum Process, ControlSystem and Roles of Technicians
2.Present the Application of RelevantMathematics, Chemical, and Physical Concepts

PPC5/4-2 Understand Petrochemical Process

1.Explain Petrochemical Process,Control System and Roles of Technicians
2.Present the Application of RelevantMathematics, Chemical, and Physical Concepts

PPC5/4-3 Understand Instrument Air Systems and Plant Air Systems

1.The purposeand functions of Instrument Air Systems and Plant Air System with relatedQSHE are discussed

PPC5/4-4 Understand
- Potable Water Systems
- Fire Water Systems
- Process Water System
- Service Water Systems
-Waste Water Systems

1.The purpose, functions, andequipment components of various Water System in Petroleum and PetrochemicalIndustries and their related QSHE are discussed

PPC5/4-5 Understand
- Steam Condensate System
-Demineralized Water

1.The purposeand functions of SteamCondensate System, Demineralized Water and their relatedQSHE are discussed

PPC5/4-6 Understand
- Nitrogen System
- Natural Gas System
- Fuel Oil System
- Fuel Gas Systems

1. The purpose and functions of NitrogenSystem, Natural Gas System, Fuel Oil System, Fuel Gas Systems and theirrelated QSHE are discussed

PPC5/4-7 Understand Thermal Oxidation System

1.The purpose andfunctions of Thermal Oxidation System and their related QSHE are discussed

PPC5/4-8 Understand Flare System

1. The purposeand functions of Flare System and their related QSHE are discussed

PPC5/4-9 Understand Refrigeration System

1.The purposeand functions of Refrigeration System and their related QSHE are discussed

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete a Technical Diploma in an Industrial Program or complete a Vocational Certificate in an industrial Program (except construction) with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Understanding and ability to identify the purpose and functions of Petroleum and Petrochemical Process, Utility System and basic equipment component, and related QSHE in Process and Utility in Petroleum and Petrochemical Plants
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Ability to identify the functions of Instrument Air Systems and Plant Air System, Potable Water Systems and Fire Water Systems, Process Water Systems, Service Water Systems and Waste Water Systems, Demineralized Water, Natural gas, and Fuel gas Systems, Thermal Oxidation Systems, Flare Systems and Refrigeration System, and related equipment components
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Knowledge of related QSHE and basic equipment component of Process and Utility Systems

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · Learning / experience records
  · Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · Learning/testing records
  · Certificate and/or Diploma
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน (Assessment Guidelines)
   Assessors should be comprised of those experiences staff from industry
  
(ง) วิธีการประเมิน (Methods of Assessment)
   Various methods of assessment should be used

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Skill and Knowledge on Process and Utility Overview should be confined within the unit operation for those who are new entry technicians.
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Performance criteria of this unit are focused on purpose and functions of each element, equipment components, and related QSHE. However, analysis of linkages among elements and roles of technician should be included

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency is one out of four units of core competency needed for Petroleum and Petrochemical Industry

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  Assessment process should be based on performance criteria as stated in PPC5/4-1, PPC5/4-2, PPC5/4-3, PPC5/4-4, PPC5/4-5, PPC5/4-6, PPC5/4-7, PPC5/4-8 and PPC5/4-9 which are focused the purposes and functions of those process and utility systems, basic equipment components, and related QSHE. The assessment methods may include one or more of the followings: 1) Written test 2) Demonstrate the ability in identification of functions equipment components and related QSHE though discussion, and/or group work 3) Analysis of related information from exercise or simulation 4) Observation the development of through thinking skills presentation or group discussion

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share