หน่วยสมรรถนะ

Waste Treatment and/or Destruction Systems

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Waste Treatment and/or Destruction Systems

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Operation Technician

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  This unit covers the monitoring and operating of Waste Treatment and/or Destruction Systems which include Thermal Oxidations Systems, Flare Systems, Storm Water Systems, Waste Water Systems, and TRI-Canting System

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPO4/5-1 Monitor and Operate Thermal Oxidations Systems

1. Processvariables meet/do not exceed company/government specifications
2. Productioncosts which are controlled by operators indicate efficient use of equipment,raw materials, utilities and other resources
3.Product/process meets establishedprocess specifications
4.Equipment is monitored and maintainedaccording to manufacturer/company operational parameters, safety standardsand government regulations
5.Equipment maintenance iscoordinated according to mechanical requirements, maintenance schedule orequipment malfunction
6.Equipment is prepared for mechanicalwork including shut down and Lock out/Tag out according to company policy
7.Equipment is returned to servicefollowing mechanical work including verifying work, completing Lock out/Tagout, completing paperwork and start-up according to company policy

PPO4/5-2 Monitor and Operate Flare Systems

1. Processvariables meet/do not exceed company/government specifications
2. Emissionsmeet/do not exceed company/government specifications
3. Productioncosts which are controlled by operators indicate efficient use of equipment,raw materials, utilities and other resources
4.Equipment is monitored andmaintained according to manufacturer/company operational parameters, safetystandards and government regulations
5.Equipmentmaintenance is coordinated according to mechanical requirements, maintenanceschedule or equipment malfunction
6.Equipment isprepared for mechanical work including shut down and Lock out/Tag outaccording to company policy
7. Equipment is returned to service following mechanicalwork including verifying work, completing Lock out/Tag out, completingpaperwork and start-up according to company policy

PPO4/5-3 Monitor and Operate Storm Water Systems

1. Stormwater treatment meets established company/government specifications
2. Productioncosts which are controlled by operators indicate efficient use of equipment,raw materials, utilities and other resources
3. Equipmentis monitored and maintained according to manufacturer/company operationalparameters, safety standards and government regulations
4. Equipmentmaintenance is coordinated according to mechanical requirements, maintenanceschedule or equipment malfunction
5. Equipmentis prepared for mechanical work including shut down and Lock out/Tag outaccording to company policy
6.Equipment is returned to servicefollowing mechanical work including verifying work, completing Lock out/Tagout, completing paperwork and start-up according to company policy
7. Processvariables meet product and equipment parameters

PPO4/5-4 Monitor and Operate Waste Water Systems

1. Wastestream meets/does not exceed established company/government specifications
2.Production costs which are controlledby operators indicate efficient use of equipment, raw materials, utilitiesand other resources
3.Product/process meets establishingparameter
4.Equipment is monitored andmaintained according to manufacturer/company operational parameters, safetystandards and government regulations
5.Equipment maintenance iscoordinated according to mechanical requirements, maintenance schedule orequipment malfunction
6.Equipment is prepared formechanical work including shut down and Lockout/Tag out according to companypolicy
7.Equipment is returned to servicefollowing mechanical work including verifying work, completing Lockout/Tagout, completing paperwork and start-up according to company policy

PPO4/5-5 Monitor and Operate TRI-Canting System

1. Productionrates meet desired production level per company specifications
2. Productioncosts which are controlled by operators indicate efficient use of equipment,raw materials, utilities and other resources
3.Product/process meets establishedprocess specifications
4.Equipment is monitored andmaintained according to manufacturer /company operational parameters, safetystandards and government regulations
5.Equipment maintenance iscoordinated according to mechanical requirements, maintenance schedule orequipment malfunction
6.Equipment is prepared formechanical work including shut down and Lock out/Tag out according to companypolicy
7. Equipmentis returned to service following mechanical work including verifying work,completing Lock out/Tag out, completing paperwork and start-up according tocompany policy

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete five units of Technical Core Competency (1)
  - Complete a Technical Diploma in an Industrial Program or complete a Vocational Certificate in an Industrial Program (except construction) with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Understand process variables and be able to use equipment for monitoring and operating destruction system
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Ability in monitoring and operating Thermal Oxidations Systems, Flare Systems, and Storm Water Systems
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  Aware of related company/government specifications

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Performance criteria of this unit is focused on specifications of company and government
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Specifications of company/government include desired production cost, related equipment, and process.

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit should be completed along with Unit PPO4/1 (Safety in Operation) PPO4/2 (Chemicals Handling and Storage System including MSDS), PPO4/3 (Plant Control Systems Overview), and PPO4/4 (Utility Systems)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  Assessment of this unit should be assessed according to performance criteria required in PPO4/5-1, PPO4/5-2, PPO4/5-3, PPO4/5-4 and PPO4/5-5. It must also be undertake in either an actual workplace or under a simulated work environment. However, various assessment procedures can be carried out as the followings 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share