หน่วยสมรรถนะ

Plant Control Systems Overview

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Plant

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Operation Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPO4/3-1 Understand Block Flow Diagram (BFD)

1. Thepurposes of BFD are discussed
2. Themajor processing stages are identified by BFD
3. Componentsof BFD are identified

PPO4/3-2 Understand Process Flow Diagram (PFD)

1. Thepurpose of PFD are discussed
2. Theinformation and symbology found in PFD are described
3. Componentsof PFD are identified

PPO4/3-3 Understand Piping & instrumentation Diagram (P&ID)

1. Thepurpose of P&ID are discussed
2. P&IDare analyzed and interpreted
3. Componentsof P&ID are identified
4. Basiccontrol systems are discussed

PPO4/3-4 Understand and Interpret Process Control

1. DistributedControl System (DCS) are discussed
2. ProcessControl purposed are discussed
3. ProcessControl which include the followings are described-Variables-Measuring means-Controller (set point)-Final Control Elements (Valve orlouvers)

PPO4/3-5 Understand Instrumentation

1. Thepurpose of Instrumentation the process industry are discussed
2. Typesof instrumentation used in the process industries to monitor and control theprocess are described-Indicators-Transmitters/transducers-Controller-Final controller elements-Control loops

PPO4/3-6 Understand Alarm and Process Interruption

1. Thefollowing terms associated with Alarm and Process Interruption are discussed-High Alarm-High/High Alarm/Shutdown-Low Alarm-Low/Low Alarm/Shutdown-Deviation Alarm-Permissive-Vibration Alarm-Interlock-Emergency Shutdown-Gas Detector Alarm-Redundancy- VotingLogic

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Understand and be able to interpret Block Flow Diagram (BFD), Process Flow Diagram (PFD), Piping and Instrumentation Diagram (P&ID), Process Control, Instrumentation, Alarm and Process Interruption
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  Ability in analysis and interpretation of Plant Control System which include BFD, PFD, P&ID, Instrumentation, Alarm and Process Interruption
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  Understand Plant Control Systems

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  Plant Control System Overview of this unit should be focused on unit operation
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  Chemical process is complex, BFD, PFD, and P&ID are the best way for communication Plant Control Process Systems in each unit operation

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit should be completed along with Unit PPO4/1 (Safety in Operation) PPO4/2 (Chemicals Handling and Storage System Including MSDS), PPO4/4 (Utility Systems), and PPO4/5 (Waste Treatment and/or Destruction Systems)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  Assessment process should be based on element and performance criteria as stated in PPO4/3-1, PPO4/3-2, PPO4/3-3, PPO4/3-4, PPO4/3-5, and PPO4/3-6. The assessment procedure may include one or more of the followings 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share