หน่วยสมรรถนะ

Safety in Operation

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Safety

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Operation Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPO4/1-1 Conduct Preventative SHE Inspections

1.Area inspections are conductedaccording to established procedures
2. Areainspection documentation is complete per company standards
3. Inspectionand audit findings are posted appropriately so that they are accessible toall relevant parties
4. Inspectionfindings are remedied according to company policies and procedures

PPO4/1-2 Conduct SHE incident and hazards

1. Identificationof incidents and hazards are conducted according to established procedures
2. IncidentReport is complete per company standards
3. Incidentand investigation reports and findings are disseminated to designatedrecipients according to company procedures
4. Correctiveaction is taken as specified by company policies and procedures

PPO4/1-3 Instruct individuals entering operator area in SHE policies and procedures

1.Area specific safety orientation isprovided for employees and contractors entering process unit

PPO4/1-4 Comply with local and international policies and procedure

1. Localand national policies and procedures are complied
2. Safetydata sheet and environmental compliance documentation is complete per local,national standards and the Globally Harmonized System Classification andLabeling of Chemicals (GHS)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete five units of Technical Core Competency (1)
  - Complete a Technical Diploma in an Industrial Program or complete a Vocational Certificate in an industrial Program (except construction) with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Have skills and knowledge to conduct preventative SHE inspection, response to SHE incidents, instruct others, and comply with local and international procedure.
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  Ability in conducting Preventative SHE Inspections, Incidents, and Hazards, instructing individuals entering operator area in SHE policies and procedures, and compliance with local and international policies and procedure
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1) Aware of SHE incidents and hazards in the unit operation.
  2) Know the related SHE local and international regulations and procedure.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Confine within area of unit operation and relevant SHE policies and procedures
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   SHE associated with work area such as Working Surface, Means of egress, Heights and Confined Space

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit should be completed along with Unit PPO4/2 (Chemicals Handling and Storage System Including MSDS) and PPO4/3 (Plant Control Systems Overview) PPO4/4 (Utility Systems), and PPO4/5 (Waste Treatment and/or Destruction Systems)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, the process of assessment should be confined mainly SHE in unit operation. Skills and knowledge of PPO4/1-1, PPO4/1-2, PPO4/1-3, and PPO4/1-4 are required according to related performance criteria. The assessment procedures may include one or more of the followings 1) Written test which may include multiple choices and essay questions, analysis of related data and information, find reasonable solution to the problems 2) Practical test to demonstrate basic skills in SHE preventative, and responses 3) Observation of an individual performance 4) Hands-on development of safety data sheet

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Chemicals Handling and Storage Systems Including MSDS