หน่วยสมรรถนะ

Process and Utility Overview

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Process and Utility Overview

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Chemical Engineering Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPC4/5-1 Understand Petroleum Process

1.Understand the Fundamental ofPetroleum Process Overview
2.Understand Basic Control ofPetroleum Process
3.Understand the Technician Roles inthe Petroleum Process Operation

PPC4/5-2 Understand Petrochemical Process

1.Understand the Fundamental ofPetrochemical Process Overview
2.Understand Basic Control ofPetrochemical Process
3.Understand the Technician Roles inthe Petrochemical Process Operation

PPC4/5-3 Understand Instrument Air Systems and Plant Air Systems

1. Thepurpose and functions of Instrument Air Systems and Plant Air Systemscan be described
2.The basic equipment component areidentified

PPC4/5-4 Understand Potable Water Systems
- Fire Water Systems
- Process Water System
-Service Water Systems
-Waste Water Systems

1. Thepurpose and functions of-Potable Water Systems-Fire Water Systems-Process WaterSystem-Service Water Systems-Waste Water Systemscan bedescribed
2. Thebasic equipment component are identified

PPC4/5-5 Understand
Steam Condensate System
- Demineralized Water

1.The purposeand functions of-Steam Condensate System-Demineralized Watercan be described
2.The basicequipment component are identified

PPC4/5-6 Understand
- Nitrogen System
- Natural Gas System
- Fuel Oil System
- Fuel Gas Systems

1.The purposeand functions of-Nitrogen System-Natural Gas System-Fuel Oil System-Fuel Gas Systemscanbe described
2.The basicequipment component are identified

PPC4/5-7 Understand Thermal Oxidation System

1. The purposeand functions of Thermal Oxidation Systemcan be described
2.The basic equipment component are identified

PPC4/5-8 Understand Flare System

1. The purposeand functions of Flare System can bedescribed
2.The basic equipment component are identified

PPC4/5-9 Understand Refrigeration System

1.The purposeand functions of Refrigeration System can be described
2.The basicequipment component are identified

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  Complete a Technical Diploma in an Industrial Program or complete a Vocational Certificate in an industrial Program (except construction) with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Understanding and ability to identify the purpose and functions of Petroleum and Petrochemical Process, Utility System and basic equipment component
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Ability to identify the functions of Instrument Air Systems and Plant Air System, Potable Water Systems and Fire Water Systems, Process Water Systems, Service Water Systems and Waste Water Systems, Demineralized Water, Natural gas, and Fuel gas Systems, Thermal Oxidation Systems, Flare Systems and Refrigeration System, and related equipment components
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Knowledge of related QSHE and basic equipment component of Process and Utility Systems

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · Learning / experience records
  · Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · Learning/testing records
  · Certificate and/or Diploma
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน (Assessment Guidelines)
  Assessors should be comprised of those experiences staff from industry
  
(ง) วิธีการประเมิน (Methods of Assessment)
  Various methods of assessment should be used

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Skill and Knowledge on Process and Utility Overview should be confined within the unit operation for those who are new entry technicians.
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Performance criteria of this unit are focused on purpose and functions of each element, equipment components, and related QSHE. However, analysis of linkages among elements and roles of technician should be included

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency is one out of five units of core competency needed for every technician entering Petroleum and Petrochemical Industry

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  Assessment process should be based on performance criteria as stated in PPC4/5-1, PPC4/5-2, PPC4/5-3, PPC4/5-4, PPC4/5-5, PPC4/5-6, PPC4/5-7, PPC4/5-8 and PPC4/5-9 which are focused the purposes and functions of those process and utility systems, basic equipment components, and related QSHE. The assessment methods may include one or more of the followings: 1) Written test 2) Demonstrate the ability in identification of functions equipment components and related QSHE though discussion, and/or group work 3) Analysis of related information from exercise or simulation 4) Observation the development of through thinking skills presentation or group discussion

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share