หน่วยสมรรถนะ

Basic Equipment in the Process Industry

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Basic Equipment in the

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Chemical Engineering Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPC4/4-1 Understand the functions of Piping, and Valves

1.The functions of Piping, and Valves aredescribed
2.The safety concerns are discussed

PPC4/4-2 Understand the functions of the Tanks, and Pressure installation/Vessels

1. The functions of the Tanks, and Pressureinstallation/Vessels are described
2. The safety concerns are discussed

PPC4/4-3 Understand the functions of Rotating Equipment such as Pumps, Turbines, Compressors and Extruder

1. The functions of Rotating Equipment such as Pumpsand Compressors are described
2 The safety concerns are discussed

PPC4/4-4 Understand the functions of Steam, Filters and Dryers

1.The functions of Steam Turbines, Boiler,Filters, and Dryers are described
2.The safety concerns are discussed

PPC4/4-5 Understand the functions of Heat Transfer Equipments, Cooling Towers, Boiler and Furnace

1. The functions of Heat Transfer Equipment Cooling Towersand Furnace are described
2. The safety concerns are discussed

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  Complete a Technical Diploma in an Industrial Program or complete a Vocational Certificate in an industrial Program (except construction) with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Understand the functions of basic equipment in the process industry which include piping and valves, tanks and pressure installation/vessels, rotating equipment (pumps, compressors and extruders) and heat transfer equipment
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  Ability in identification of safety, roles of technician, and problems associated with those basic equipment and safety concerned
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Understand the functions of basic equipment in the process industry.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · Learning/experience records
  · Portfolio
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · Learning/testing records
  · Certificate and/or Diploma
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน (Assessment Guidelines)
  Assessors should be comprised of those experiences staff from industry
  
(ง) วิธีการประเมิน (Methods of Assessment)
  Various methods of assessment should be used

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  Basic equipment in process industry include Piping and Valve, Tank, Pressure Installation/Vessels, Rotating Equipment, Steam Turbines, Boilers, Filter, Dryers and Heat transfer equipment are needed to understand how they work independently and in relation with each others
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  The functions of each equipment item are related to safety concerns, roles of technicians and associated problems systematic analysis those issues should be discussed.

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency is one out of five units of core competency needed for every technician entering Petroleum and Petrochemical Industry

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  Assessment process of this competency unit should be focused on understanding of PPC4/4-1, PPC4/4-2, PPC4/4-3, PPC4/4-4 and PPC4/4-5 which related to the function basic equipment, safety concerned, roles of technician in operation and maintenance. The assessment process may include one or more of the followings 1) Written test 2) Demonstrate the ability in identification of technician roles, safety concerns, and related problems 3) Analysis of information from exercise or simulation

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share