หน่วยสมรรถนะ

Quality Concepts

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Quality Concepts

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Chemical Engineering Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPC4/3-1 Understand the Various Quality concepts i.e. TQM, ISO, Six Sigma, TQA

1. Different concepts of quality and application in UnitOperation are discussed
2. Different programs of quality i.e. TQM, ISO9000,ISO50001, Six Sigma, and etc. are listed

PPC4/3-2 Demonstrate the Application of Quality Concepts in Petroleum and Petrochemical Plant

1. Quality concept used in Unit Operation are discussed

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  Complete a Technical Diploma in an Industrial Program or complete a Vocational Certificate in an industrial Program (except construction) with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Quality concepts i.e. TQM, ISG Six Sigma are understand and be able to apply in unit operation
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  Ability in identification of various quality management concepts and their application in unit operation
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Aware of various quality concepts ie. TQM, ISO9000, ISO50001, Six Sigma, and etc.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · Portfolio
  · Records of Work Performance
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · Learning/Experienced Records
  · Written/Practical Test Records
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน (Assessment Guidelines)
  Assessment should be based on performance criteria and required skilled and knowledge
  
(ง) วิธีการประเมิน (Methods of Assessment)
   Various methods of assessment should be used

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Performance criteria of this unit should be carried out by new entry technician who must be under close supervision in unit operation.
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  Programs of Quality needed to be focused are TQM, ISO9000, and ISO50001

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency is one out of five units of core competency required for new entry technicians

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  Assessment of this unit of competency should be focused on understanding and applications of PPC4/3-1 and PPC4/3-2. Various methods of assessment should be used as the followings 1) Written test which may include multiple choices and essay questions, analysis and reasonable solutions to selected problems. 2) Practical test to demonstrate the application of quality concept in unit operation 3) Observation of an individual performance in group interaction, using information, communication, and application of knowledge.

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Safety, Health and Work Environment (SHE)
Basic Equipment in the Process Industry