หน่วยสมรรถนะ

วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-4-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04531 กำหนดวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
3. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

04532 กำหนดนโยบายด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.กำหนดรายละเอียดของนโยบายด้านคุณภาพ
2. สื่อสารนโยบายคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม

04533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตงานเสีย
2.ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือเพื่อดักจับของเสียในสายการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0411 ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 0412 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0413 จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต 0414 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป 0415 ปฏิบัติขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 0416 ควบคุมกระบวนการผลิต 0421 วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ 0422 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0423 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0424 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0425 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0426 จัดการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 0431 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 0432 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 0433 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 0434 จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการขึ้นรูป 0441 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0442 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 0443 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0444 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0445 จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต 3. ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 2. การจัดลำดับงาน 3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และมีทักษะในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตได้ 3. ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และมีทักษะในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน