หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04221 อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยรู้ความหมายของคําศัพท์เครื่องวัดประเภทต่างๆและส่วนต่าง ของผลิตภัณฑ์
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการตรวจสอบทางกายภาพของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
3. บันทึกผลข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดผลิตภัณฑ์

04222 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1.อธิบายหลักการใช้เครื่องมือวัดขนาดผลิตภัณฑ์
2.ใช้เครื่องมือตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ตามตำแหน่งที่ระบุในเอกสารงานแบบหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0421 วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. ทักษะการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดเตรียมการตรวจสอบชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงาน การใช้เครื่องมือตรวจสอบ การใช้เครื่องพิเศษในการตรวจสอบ เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือตามที่สถานประกอบการกำหนด
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจตามเงื่อนไขการตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ความยาว ความกว้าง ความลึก เป็นต้น สามารถบันทึกผลข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด อย่างถูกต้อง 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบ ตามคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการ ต้องตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตาม เงื่อนไขการตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ความยาว ความกว้าง ความลึก เป็นต้น สามารถบันทึกผลข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด อย่างถูกต้อง 2. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ตามคู่มือการใช้เครื่องมือ เช่น การเลือกและใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก่อนใช้งาน การศึกษาคู่มืออุปกรณ์ก่อนใช้งาน เป็นต้น 3. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ใช้เครื่องมือตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ตามตำแหน่งที่ระบุในเอกสารงานแบบหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1เครื่องมือประเมิน อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน