หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04421 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิต
2. อธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้
3. อธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

04422 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

1.อธิบายกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบและเขียนผังกระบวนการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

04423 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1.ควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้
2. ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้
3. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ 2. สามารถออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ได้ 3. สามารถทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ 4. ควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้ 5ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้ 6 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ 7. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. การออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน 3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ 2. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์หรือ 3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินช่างออกแบบและพัฒนางานขึ้นรูปสุญญากาศพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1.วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2.ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการออกแบบ และมีทักษะในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน 18.3เครื่องมือประเมินการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์