หน่วยสมรรถนะ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-2-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04231 ปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยรู้ความหมายของคําศัพท์การตกแต่งผลิตภัณฑ์
2. ใช้เครื่องมือตัดหรือเครื่องเป่าลมร้อน ในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นได้
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดพื้นฐานได้

04232 เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม

1.ใช้เครื่องมือในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
2. ใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0421 วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ 0422 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. การใช้เครื่องมือในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ 2. ทักษะการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4. ลักษณะข้อกำหนดคุณภาพของชิ้นงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการตบแต่งผลิตภัณฑื รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในตบแต่ง อาทิเช่น คีม กรรไกร เครื่องเป่าลมร้อน หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการใช้เครื่องมือปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ ตามคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ใช้เครื่องมือในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นได้ 2. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ตามคู่มือการใช้เครื่องมือ เช่น การเลือกและใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก่อนใช้งาน การศึกษาคู่มืออุปกรณ์ก่อนใช้งาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน การปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน