หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-VAC-2-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04131 เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน

1. อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยรู้ความหมายของคําศัพท์เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ แม่พิมพ์ได้
2. มีความเข้าใจในทักษะการผลิตเบื้องต้นอย่างเข้าใจ และถูกต้อง
3. เข้าใจวิธีการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนดได้

04132 ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศและอุปกรณ์ ตามสมรรถนะที่กำหนด

1.อธิบายการทำงานของระบบหล่อเย็นได้
2. จัดเตรียมระบบหล่อเย็นให้พร้อมใช้งานได้
3. ตรวจสอบการทำงานของระบบหล่อเย็นได้
4. อธิบายการทำงานของระบบทำความร้อนได้
5. จัดเตรียมระบบทำความร้อนให้พร้อมใช้งานได้
6. ตรวจสอบการทำงานของระบบทำความร้อนได้

04133 เตรียมแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการสุญญากาศ

1.ตรวจสภาพทางกายภาพแม่พิมพ์เบื้องต้นได้
2 .ตรวจสอบส่วนคอร์ หรือเบ้า ของแม่พิมพ์
3 .ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
4 .ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม (เครื่องทำน้ำเย็น หรือ Chillerเครื่องระบายความร้อนหรือ Heater cold และปั้มลม)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0412 จัดเตรียมวัตถุดิบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบ สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสุญญากาศ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. ทักษะการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกรายการจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต รวมถึงการใช้งานเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และการบำรุงรักษา หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศและอุปกรณ์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมแม่พิมพ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปฏิบัติการตรวจสอบตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศและอุปกรณ์ การทำงานของระบบหล่อเย็นได้ การทำงานของระบบทำความร้อน 2. ปฏิบัติการตรวจสอบแม่พิมพ์ ส่วนคอร์ หรือเบ้า อย่างละเอียดมีความถูกต้อง ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบเพิ่ม เครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) เครื่องระบายความร้อน(Heater cold) และปั้มลม ได้รับการตรวจสอบ มีการติดตั้ง ใช้ร่วมกับเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศและอุปกรณ์ ตามสมรรถนะที่กำหนด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เรื่องมือประเมินเตรียมแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการสุญญากาศ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบ
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต