หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-5-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปร์ไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสายการผลิตและวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. แยกแยะข้อมูลสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานได้
3.จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

05512 ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1.ระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้
2. ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้

05513 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

1.กำหนดแผนการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้
2. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 2. จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 3. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 4. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 5. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 2. การจัดลำดับงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น และประเมินการแยกแยะปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ ประเมินการจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากการให้ผู้เข้ารับการประเมินอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องบันทึกเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ พร้อมทั้งการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลองที่ผู้ประเมินสมมติขึ้นมาและพิจารณาแนวคิดในการกำหนดแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้ และพิจารณาการวางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 2. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้ 3. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น และประเมินการแยกแยะปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ ประเมินการจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากการให้ผู้เข้ารับการประเมินอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องบันทึกเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ พร้อมทั้งการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลองที่ผู้ประเมินสมมติขึ้นมาและพิจารณาแนวคิดในการกำหนดแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้ และพิจารณาการวางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน