หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-4-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปร์ไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05531 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
3. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

05532 กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต

1.กำหนดรายละเอียดของนโยบายด้านคุณภาพ
2. สื่อสารนโยบายคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม

05533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตงานเสีย
2.ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือเพื่อดักจับของเสียในสายการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต 3. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 2. การจัดลำดับงาน 3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินความสามารถในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการพิจารณาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ ความสามารถในการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นต้น ความสามารถในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการกำหนดนโยบายคุณภาพของผู้เข้ารับการประเมินที่สามารถทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตามได้ และพิจารณาความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่นการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตของเสีย หรือพิจารณาแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือในการตรวจคุณภาพเพื่อดักจับของเสียในกระบวนการผลิต วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตได้ 3. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินความสามารถในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการพิจารณาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ ความสามารถในการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นต้น ความสามารถในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการกำหนดนโยบายคุณภาพของผู้เข้ารับการประเมินที่สามารถทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตามได้ และพิจารณาความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่นการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตของเสีย หรือพิจารณาแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือในการตรวจคุณภาพเพื่อดักจับของเสียในกระบวนการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน